آموزش های مرتبط با Web Conferencing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Web Conferencing است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Zoom
Learning Skype
Adobe Connect Essential Training
Learning BlueJeans Meetings
Learning WebEx
Learning WebEx (2018)
Learning Skype
Skype for Business Essential Training
Adobe Connect Essential Training
Learning Skype for Windows
Office 2013 New Features
Learning WebEx Training Center