آموزش های مرتبط با Web Fonts

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Web Fonts است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CSS: Variable Fonts
Muse Essential Training
Typekit Quick Start
Design the Web: Using Symbols in SVG
Responsive Typography Techniques
CSS: Advanced Typographic Techniques
Choosing and Using Web Fonts
Typography for Web Designers