آموزش های مرتبط با Wireframing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Wireframing است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

UXPin for UX Design
Adobe XD: Prototyping Tips and Tricks
Sketch: Prototyping an Image Carousel
Sketch For UX Design Teams
OmniGraffle 6 for UX Design
InVision for UX Design (2016)
Balsamiq Mockups for UX Design
Edge Reflow: Creating a Responsive Design
Learning Fireworks CS6