آموزش های مرتبط با Word Processing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Word Processing است که تعداد آن ها 70 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Word Online (Office 365)
Pages Essential Training
Google Docs Essential Training
Cert Prep: Word Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cert Prep: Word Associate - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Word: Mail Merge for Beginners
Word: Mail Merge in Depth
Office for Android Essential Training
Word Tips and Tricks
Microsoft Office: First Steps
Learning Word (Office 365)
Office 2019 New Features
Word 2019 Essential Training
Word Essential Training (Office 365)
Word 2019 for Mac Essential Training
Office 365 New Features
Learning Word 2019
Google Docs: Formatting in Depth
Word 2016: Creating Long Documents
Learning Word Online
Word 2016: Templates in Depth
Learning Dropbox Paper
Word: Automating Your Work with Macros
Pages 6 Essential Training
Scrivener Essential Training
Creating Accessible Documents in Microsoft Office
Word 2016: Styles in Depth
Creating Reports in Word 2016
Office for iPad and iPhone Essential Training
Office 365 New Features
Word Quick Tips
FrameMaker 2017 Essential Training
Cert Prep: Word 2013 Microsoft Office Expert Part Two (77-426)
Cert Prep: Word 2013 Microsoft Office Expert Part One (77-425)
Mail Merge in Depth with Word for Mac 2016
Word Tips Weekly
Google Drive Essential Training
Cert Prep: Word 2016 Microsoft Office Specialist (77-725)
Cert Prep: Word 2016 Microsoft Office Expert (77-726)
Cert Prep: Word 2010 Microsoft Office Specialist (77-881)
Google Sheets Advanced Tips and Tricks
Google Docs Advanced Tips and Tricks
RoboHelp 2015 Essential Training
MadCap Flare 12 Essential Training
MadCap Flare 11 Essential Training
FrameMaker 2015 Essential Training
Word 2016: Advanced Tips and Tricks
Cert Prep: Word 2013 Microsoft Office Specialist (77-418)
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Specialist (77-420)
Word 2016: Mail Merge in Depth
Office 365: Word Essential Training
Learning Word 2016
Office 365: Learning Word
Word 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Learning Word
Learning Word for Mac 2016
Office 2016 New Features
Learning Office Mobile for Windows 10
Word for Mac 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Word Essential Training
Learning Office for Android Devices
Using Office Shapes and SmartArt to Enhance Business Documents
Word 2013: Styles in Depth
Google Docs Essential Training
Dragon NaturallySpeaking Essential Training
Word 2013: Templates in Depth
Creating Accessible Documents with Microsoft Office (2014)
Word 2013: Mail Merge in Depth
Word 2013: Creating Long Documents
Office for iPad and iPhone Essential Training (2014)
Weekly Office Workshop
Pages 5 Essential Training
Word 2013: Tips, Tricks, and Shortcuts
Google Docs and Sheets on iOS First Look
iWork: Workflows and New Features
Learning Word 2010
Learning Word 2007
Office 2013 New Features
Word 2013 Essential Training
Word 2010: Creating a Mail Merge
Learning Word 2010 (2012)
Building Templates in Word
Word: Building Blocks and Macros
Word 2010: Styles
Migrating from Word 2008 for Mac to Word 2011
Word for Mac 2011 Essential Training
Word 2007: Styles
Word 2010 Essential Training
Word 2007: Formatting Long Documents
Word 2008 for Mac Essential Training