آموزش های مرتبط با Git

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Git است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Programming Foundations: Version Control with Git
DevOps Foundations: Your First Project
Git for System Administration
Git: Branches, Merges, and Remotes
Git Essential Training: The Basics
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
Git for Teams
Git Intermediate Techniques
Source Code Control in .NET with Git Using SourceTree
Visual Studio Essential Training: 10 Protecting Your Code Base with Source Control Providers
Learning Git and GitHub
Learning Software Version Control
Git Essential Training