آموزش های مرتبط با GitHub

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با GitHub است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Programming Foundations: Version Control with Git
Learning GitHub Actions
Version Control for Everyone
GitHub Actions First Look
Git: Branches, Merges, and Remotes
GitHub Essential Training
Learning GitHub Actions
Git Essential Training: The Basics
Learning GitHub
Learning Static Site Building with Jekyll
Learning Static Site Building with Hugo
GitHub Actions First Look
Learning Static Site Building with Hugo
Learning Git and GitHub
GitHub for Web Designers
Git Essential Training