آموزش های مرتبط با Story

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Story است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating a Short Film: 02 Writing
Learning Adobe Story