آموزش های مرتبط با Bootstrap

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Bootstrap است که تعداد آن ها 12 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Bootstrap 4 with Sass
Bootstrap 4 Layouts: Responsive Single-Page Design
Bootstrap 4 Essential Training
Bootstrap 4 Migration
Bootstrap 4 First Look
Bootstrap 3 Essential Training
Building Custom HTML5 Video Playback with AngularJS 1
Bootstrap Layouts: Responsive Single-Page Design
Bootstrap 3: Customizing with LESS
Bootstrap 3: Adding Interactivity to Your Site
Bootstrap 3: Advanced Web Development
Bootstrap 3 New Features and Migration
Bootstrap 2: Adding Interactivity to Your Site
Learning Bootstrap 2