آموزش های مرتبط با Revit Structure

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Revit Structure است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Revit: Structural Families
Revit 2021: Essential Training for Structure (Metric)
Revit 2021: Essential Training for Structure (Imperial)
Revit 2020: Essential Training for Structure (Metric)
Revit 2020: Essential Training for Structure (Imperial)
Revit 2019: Essential Training for Structure
Revit 2018: Essential Training for Structure
Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting