آموزش های مرتبط با iCloud

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iCloud است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

iOS App Development: Apple iCloud API
iCloud Essential Training (2017)
iOS App Development: Apple iCloud API with iOS (2016)
iWork: Workflows and New Features
Learning Cloud Storage APIs
iOS App Development: Apple iCloud API (2013)