آموزش های مرتبط با Post Production

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Post Production است که تعداد آن ها 26 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Collaborating on Video Projects with Creative Cloud
Premiere Pro Guru: Audio Workflow and the Essential Sound Panel
Audition CC 2019 Essential Training
Hard Drive Management for Creative Pros
Audition CC 2018 Essential Training
Pro Tools: AudioSuite Plugins
Learning iZotope RX 6
Audition CC 2017 Essential Training
Audio for Video: Production and Post Sound Techniques
Pro Tools 12 Essential Training
Sound Design for Motion Graphics
Learning Pro Tools
iZotope RX 4: Repairing and Enhancing Audio
Audacity: Cleaning and Repairing Audio
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.1.x & Pro Tools
iZotope RX 4 First Look
Audio and Music Production Careers: First Steps
Cinema 4D: Studio Lighting
Pro Tools 11 Essential Training
Building a Commercial Soundtrack in Audition
Pro Tools 11 New Features
Audition CC Essential Training
Logic Pro: Mixing a Short Film
Pro Tools: Mixing a Short Film
Audition: Mixing a Short Film
SmartSound Sonicfire Pro 5 Essential Training
Audition CS6 New Features
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.0.9 & Pro Tools
Audition CS6 Essential Training
Pro Tools: Music Editing for TV and Film
Pro Tools: Audio for Film and Video