آموزش های مرتبط با Programming Languages

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Programming Languages است که تعداد آن ها 229 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

C++ Essential Training
Training Neural Networks in Python
COBOL Essential Training
Functional Programming with Java
Java Design Patterns: Behavioral Part 1
Python: Programming Efficiently
C Essential Training
Advanced SQL: Logical Query Processing, Part 2
Python Data Structures and Algorithms
.NET Essentials: Working with LINQ
Effective Serialization with Python
Learning PHP
Rapid Application Development with Python
Learning MySQL Development
Migrating from Python 2.7 to Python 3
Java Microservices with GraalVM
Migrating beyond Java 8
Secure Coding in Python
Parallel and Concurrent Programming with C++ Part 2
SQL Code Challenges
PHP for WordPress
Python Data Structures: Dictionaries
Python Object-Oriented Programming
Debugging C Code
Advanced C#: Thread-Safe Data with Concurrent Collections
Python Essential Libraries
Parallel and Concurrent Programming with C++ Part 1
Master C Language Pointers
JavaScript: Patterns
Advanced ASP.NET Core: Unit Testing
AI Algorithms for Gaming
Advanced SQL – Logical Query Processing
Building Modern Projects with React
Learning Java
Python Code Challenges
Visual Studio: Advanced Debugging Tools
Learning Python 2d Lists: A Game-based Project
Unit Testing in Python
Functional Programming with PHP
Learning Verilog for FPGA Development
Kotlin Essential Training
Raspberry Pi: GPIO
Building Tools with Python
Arduino: Prototyping
Functional Programming with Python
SAS 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS
SAS 9.4 Cert Prep: Part 05 Analyzing and Reporting on Data
Efficient Python Production Workflows
Learning Amazon Web Services Lambda
Managing Python Projects
Tech Soft Skills: Interviewing Developers
Secure Coding in C
JavaScript: Test-Driven Development (ES6)
C#: String Essential Training
Learning Regular Expressions
C#: Collections
iOS 13 Development Essential Training: 2 Web Content, Views, and Distribution
iOS 13 Development Essential Training: 1 Fundamentals, UI, and Architecture
Visual Basic Essential Training
Building Your First iOS 13 App
Exploring C Libraries
Code Clinic: C++
First Look: MySQL 8 for Developers
Parallel and Concurrent Programming with Python 1
Parallel and Concurrent Programming with Python 2
Learning Julia
Python: Working with Predictive Analytics
Visual Studio 2019 Essential Training
Parallel and Concurrent Programming with Java 2
Programming Foundations: Fundamentals
MySQL Installation and Configuration
Programming for Non-Programmers: iOS 12 and Swift 5
Learning Functional Programming with JavaScript ES6+
React: Creating and Hosting a Full-Stack Site
Parallel and Concurrent Programming with Java 1
Introducing Jupyter
Visual Studio Code for Python Developers
Kotlin for Android: Best Practices
C: Data Structures, Pointers, and File Systems
Introducing Maven
Introduction to Test Classes in Salesforce
Python Data Structures: Linked Lists
Debugging in C#
Nail Your Python Interview
Swift 5 Essential Training
First Look: Visual Studio 2019
Learning Java Applications
Python Standard Library Essential Training
Learning FPGA Development
Learning Arduino: Interfacing with Analog Devices
Visual Studio Code Productivity Tips
Nail Your C++ Interview
Ruby: Files, Formats, Templates
C Standard Library
Build Spring Boot Apps with the Kotlin Programming Language
Learning VBA in Excel
Python GUI Development with Tkinter
C++: Advanced Topics
C++ Templates and the STL
C++ Essential Training
Java Memory Management
Node.js for C# Developers
Learning Arduino: Foundations
Introducing Functional Programming in C++
C Essential Training: 1 The Basics
Python Data Structures: Stacks, Queues, and Deques
C++ Best Practices for Developers
Ruby Essential Training: 1 The Basics
Ruby Essential Training: 2 Classes and Modules
JavaScript: Patterns
iOS 12 Development Essential Training: 2 Web Content, Views, and Distribution
Object Oriented Programming with C#
Revit: Creating C# Plugins
Go Essential Training
First Look: Java 10 and Java 11
Learning Vim
Code Clinic: C#
iOS 12 Development Essential Training: 1 Fundamentals, UI, and Architecture
JavaFX: Properties, Beans, and Bindings
Building Your First iOS App
Developer Career Paths and Certifications
Java Design Patterns: Creational
Web Servers and APIs using C++
C Programming for Embedded Applications
Learning Arduino: Interfacing with Hardware
Using Generics in C#
Advanced Python
JavaScript: Scope
Learning C++
Python: XML, JSON, and the Web
Code Clinic: JavaScript
Learning PLC Ladder Logic
Python for the C# Developer
SSL Certificates for Web Developers
Learning C
Python Basics for Java Developers
Code Clinic: C
JavaScript: Classes
Learn Java Cryptography
First Look: Rust
Fluent API Development in C#
Test-Driven Development in C++
Unit Testing and Test Driven Development in Python
Learning Eclipse
Learning JVM Languages: JVM, Java, Scala
IoT Foundations: Operating System Applications
Code Clinic: R
Code Clinic: Swift
Raspberry Pi Essential Training
Code Clinic: Python
Learning JUnit 5
Cloud Computing with IBM Bluemix
Python Automation and Testing
Learning Linux Shell Scripting
Code Clinic: Java
Learning Functional Programming with Swift
Learning NetBeans
Programming for Non-Programmers: Android & Kotlin
C# Framework Design
Advanced Threading in C#
Git Intermediate Techniques
Learning C#
Optimizing Python Services
C++ IDE Overview
Multithreaded Programming in C#
Learning Java
Swift: Delegations and Data Sources
Optimizing Python Code
Nail Your Java Interview
Kotlin Essential Training
C# Refactoring Tips and Tricks
C++ Standard Template Library
Python: Advanced Design Patterns
Intermediate Kotlin for Android Developers
Java Essential Training: Objects and APIs
Learning Python
Programming for Non-Programmers: iOS 11 and Swift
XML Essential Training
C# Essential Training: 2 Flow Control, Arrays, and Exception Handling
Java Essential Training: Syntax and Structure
Developing AWS Lambda Functions with Kotlin
XML Essential Training
Python Essential Training
Python Essential Training
C# Essential Training: 1 Syntax and Object Oriented Programming
Learning Java 9 Modularity
C++ Game Programming 2
Java Integration with .NET Framework
Mastering Microservices with Java
C++ Game Programming 1
Reactive Java 9
Functional Programming with Streams in Java 9
Swift: Writing Reusable Frameworks
Introduction to Data Structures & Algorithms in Java
Swift 4 Essential Training
iOS 11 Development Essential Training: Distributing Your App
iOS 11 Development Essential Training: Working with Views
iOS 11 Development Essential Training: Intermediate UI Design
iOS 11 Development Essential Training: Application Architecture
First Look: Java 9
Async Programming in C#
iOS 11 Development Essential Training: Design a User Interface
iOS 11 Development Essential Training: Create Your First App
Creating Your First Android App with Kotlin
Learn Java with Swing
Learning Swift Playgrounds Application Development
Kotlin for Java Developers
Nail Your C# Developer Interview
Learning Linux Shell Scripting
Learning C# Algorithms
Learning Functional Programming with JavaScript
Learning Haskell for Data Analysis
Learning Python GUI Programming
Python Parallel Programming Solutions
Advanced iOS App Development: Core Motion
Learning Haskell Programming
Python Projects
F#: Automated Testing for Developers
WebSocket Programming with Java EE
Gradle for Java Developers
Learning Amazon Web Services Lambda
RESTful Service with JAX-RS 2.0
JSON Processing with Java EE
Swift: Writing Testable Code
3D Graphics in JavaFX
Scala Essential Training
Intermediate C# Design Patterns Part 1
Learning Swift 3 for Developers
Intermediate C# Design Patterns Part 2
C++ Essential Training for Career Changers
Docker for Java Developers
IntelliJ IDEA Community Edition Essential Training
What's New in Visual Studio 2017 for F# For Developers
C# 7 First Look
C# File System Tips and Tricks
C# Object-Oriented Programming Tips and Tricks
Migrating from Python 2.7 to Python 3
Java: Generic Classes
Java: Data Structures
iOS 10 App Development: Integrating SiriKit
Learning Server-Side Swift with Vapor
Java: Recursion
Unity 5: Build a Character Dialogue System
Computer Science Principles Lab: C#
Learning the Python 3 Standard Library
Java Database Access with Hibernate
Java for Data Scientists Essential Training
Building a Note-Taking App for iOS 10 with Swift
Mathematica 11 Essential Training
Scala First Look
Learning C++ Pointers
Typescript for C# Programmers
Developing Financial Applications in F#
C# for Unity Game Development
Cocoa with Swift 3 Essential Training
Learning Java Enterprise Edition
Programming for Non-Programmers with iOS 10 and Swift
Learning Java Lambda Expressions
Computer Science Principles Lab: Java
Computer Science Principles Lab: JavaScript
Learning Java Threads
Android Development Essential Training: Local Data Storage
Learning iOS 10 App Development: 5 Working with Views
Learning iOS 10 App Development: 6 Distributing Your App
Learning iOS 10 App Development: 4 Application Architecture
Learning iOS 10 App Development: 3 Intermediate UI Design
Create Interfaces with FXML and JavaFX
Java: Testing with JUnit
Learning iOS 10 App Development: 2 Design a User Interface
Multi Module Build Automation with Maven
Code Clinic: Clojure
Learning Java by Example
Blender: Python Scripting
Learning iOS 10 App Development: 1 Create Your First App
Learning Python Generators
Java: Build Automation with Maven
Reactive Programming in iOS with RxSwift
Java Platforms Compared: SE vs EE vs ME
Android App Development: Unit Testing
C# & .NET: Programming
Perl 5 Essential Training
Learning S.O.L.I.D. Programming Principles
Windows Power Tools: Optimizing Code
C#: Design Patterns
Learning JavaFX GUI Development
Raspberry Pi: GPIO
Learning Scratch
C# Test Driven Development
Java Design Patterns and APIs for Android
Learning Java Applications
Code Clinic: Go
Raspberry Pi: Home Monitoring and Control
Learning Clojure
Learning COBOL
LINQ with C# Essential Training
Learning PHP
Python: Data Analysis
Learning Go
C# 6.0 First Look
Mathematica 10: Advanced Analysis
C#: Interfaces and Generics
Building and Distributing a Simple App with Xcode and Swift
Java 7 Essential Training
C++: Building a String Library
C++: Smart Pointers
Python: Design Patterns
C++: Move Semantics
Learning Raspberry Pi
PHP: Managing Persistent Sessions
Java Essential Training for Students
Learning Arduino
Mathematica 10 Essential Training
C#: Delegates, Events and Lambdas
PHP: Choosing a PHP Editor
Code Clinic: Swift
Code Clinic: JavaScript
Code Clinic: R
Code Clinic: C
Learning PHP SimpleXML
Learning Mathematica 10
Unity: Scripting with C#
PHP Date and Time Essential Training
Learning Java 8
Ruby: Testing with RSpec
C# Essential Training
Advanced C Programming
Comparing Swift and Objective-C
Android App Development: Internet of Things
C++ Essential Training
Learning the Standard PHP Library
Visualforce for Developers
Learning C
Learning Visual Programming with Kodu
ASP.NET MVC 5 Essential Training
JavaBeans Essential Training
Learning Symfony2 for PHP (2014)
Python GUI Development with Tkinter
Code Clinic: C#
Code Clinic: PHP
Code Clinic: C++
Code Clinic: Java
Code Clinic: Python
Code Clinic: Ruby
Learning C++
PHP: Accessing Databases with PDO and MySQLi
Insights from David D. Levine Writer Designer and Engineer
PHP: Creating Secure Websites
C Essential Training
Learning Simple Android Development Tools
Java EE: Servlets and JavaServer Faces
Learning C# (2014)
Java SE 8 New Features
Learning Mathematica 9
Learning AppleScript
Programming Foundations: Programming for Kids
Java EE: Web Services
PHP: Uploading Files Securely
Learning Octave
Teaching iOS Programming to Kids
Ruby on Rails 4 Essential Training
Objective-C Essential Training
Learning Bash Scripting
Java: XML Integration
Teach Kids Programming with PHP
R Statistics Essential Training
Learning PHP CodeIgniter (2013)
Learning MATLAB
PHP with MySQL Essential Training (2013)
PHP: PEAR, PECL, and Composer
The Creative Spark: Grant Skinner, Interactive Developer
Creating Projects for Interactive Data Visualization with Processing
Learning R
JavaScript and JSON: Integration Techniques
Android App Development: Local Data Storage (2013)
JavaScript and AJAX: Integration Techniques
Advanced PHP: Debugging Techniques
Drupal 7: Custom Module Development
Processing: Interactive Data Visualization
Creating a Tooltip with jQuery
Learning Java Applications (2012)
Learning ActionScript
Learning Regular Expressions
Access: VBA
Learning VBA in Excel
Ruby Essential Training
XHTML and HTML Essential Training
ASP.NET Essential Training
PHP with MySQL Beyond the Basics (2009)