آموزش های مرتبط با Skype

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Skype است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
Learning Skype
Microsoft Cloud Services: SharePoint Online, OneDrive, and Skype for Business Online
Learning Skype
Team Collaboration in Office 365
Learning Skype for Business
Learning Skype for Windows