آموزش های مرتبط با Media Encoder

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Media Encoder است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

360 Video Production and Post (2019)
Delivering Video in Web Experiences
Premiere Pro Guru: Outputs and Media Encoder
Telling Your Story on the Web in 60 Seconds
Video and Audio for Designers with Creative Cloud
Learning Adobe Media Encoder (2011)