آموزش های مرتبط با Kindle

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Kindle است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating Fixed-Layout Ebooks for the Kindle
Learning Ebook Publishing
Learning Kindle
Creating Ebooks for the Kindle
Developing Applications for Amazon Kindle Devices
InDesign CS6: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS5: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS4: EPUB Kindle and iPad