آموزش های مرتبط با HDR Efex Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با HDR Efex Pro است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning HDR Efex Pro 2.0
Learning HDR (2012)