آموزش های مرتبط با Audition

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Audition است که تعداد آن ها 13 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

AI in Video Production and Post
Collaborating on Video Projects with Creative Cloud
Audio for Video Editors: Essential Terms
Audition CC 2019 Essential Training
Audition: Third-Party Plugins
Adobe Audition: Mixing Music and Dialog
Audition CC 2018 Essential Training
Video and Audio for Designers with Creative Cloud
Introduction to Video Sound Design
Audition CC 2017 Essential Training
Audio for Video: Production and Post Sound Techniques
Sound Design for Motion Graphics
Premiere Pro Guru: Audio Finishing Techniques
EPK Editing: 4 Audio Cleanup and Special Effects
Building a Commercial Soundtrack in Audition
Audition CC Essential Training
Audition: Mixing a Short Film
Audition CS6 New Features
Audition CS6 Essential Training