آموزش های مرتبط با Magic Bullet Suite

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Magic Bullet Suite است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Color Correction: Color Grading for Locations and Times of Day
Color Correction: Artistic Color Grading on the Timeline
Learning Magic Bullet Suite