آموزش های مرتبط با Black and White

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Black and White است که تعداد آن ها 27 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Lightroom and Photoshop: Black and White Photography
Nik 2018 Software Essential Training
Photoshop: Advanced Adjustment Layer and Blend Modes
Photoshop CC 2017: Nondestructive Exposure and Color Correction
Creative Photography Techniques
Infrared Photography: Nature and Landscapes
Tintype Photography at New York's Penumbra Foundation
Street Photography: Two Hours in a Neighborhood
Macphun Software: Tips and Techniques
Lightroom Classic CC and Photoshop: Landscape Photography
Landscape Photography: Iceland
Street Photography: The City at Night
Photos for OS X: Enhancing Images
Lightroom Classic CC and Photoshop: Black and White Photography
Creating Black-and-White Landscape Photos with Lightroom Classic CC
Advanced Photoshop: Adjustment Layer and Blend Modes
Black-and-White Darkroom: Printing Techniques
Analog Photography: Setting Up a Home Darkroom
Creating an Edgy Look with HDR Toning in Photoshop
Creating a Dramatic Landscape with Lightroom and Photoshop
Analog Photography: Shooting & Processing Black-and-White Film
Creating Black-and-White Landscape Photos with Photoshop
Learning Silver Efex Pro 2
Travel Photography: Mountains and Snow Landscapes
Recolorizing a Photograph with Photoshop
Colorizing Black-and-White Photographs with Photoshop
Enhancing a Black-and-White Wedding Photo with Lightroom
Lightroom and Photoshop: Black and White (2013)
Processing Large Scale Black-and-White Photographs with Aperture
Photography Foundations: Black and White