آموزش های مرتبط با Composer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Composer است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Composer, the PHP Dependency Manager
API Testing and Validation
PHP: PEAR, PECL, and Composer