آموزش های مرتبط با Storyline

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Storyline است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Converting Face-to-Face Training into Digital Learning
Articulate Storyline Quick Tips
Articulate Storyline Essential Training
Elearning Tips
Articulate 360: Advanced Actions
Articulate 360: Interactive Learning
Learning Articulate Storyline 360
Elearning Essentials: Storyboarding
Articulate 360: First Look
Photoshop for Teaching and Learning
Learning Articulate Storyline 3
Articulate Storyline: Creating Mobile Elearning
Articulate Storyline 360: Increasing Learner Engagement
Learning Articulate Storyline 360
Articulate Storyline 2: Advanced Techniques
Learning Articulate Storyline 2
Articulate Storyline 2 First Look
Introduction to Screencasting
Articulate Storyline: Advanced Techniques
Learning Articulate Storyline