آموزش های مرتبط با Blender

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Blender است که تعداد آن ها 25 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating a Finished Character Animation in Blender 2.9
Blender 2.83 Essential Training
Blender 2.8 Character Creation
Blender 2.8 UV Mapping
Introduction to 3D
Blender 2.8 Essential Training
Animation Pipeline Production
Blender: Hard Surface Modeling
Blender: Tips, Tricks, & Techniques
Blender: Character Rigging with BlenRig
Advanced Mechanics in CG Animation
V-Ray: Control Color Bleed in Blender
12 Principles of Animation for CG Animators
Learning V-Ray 3.0 for Blender
Blender: Python Scripting
Modeling a Motorcycle in Blender
Creating PBR Materials with Blender & Quixel
Texturing a Game Asset in Blender
Sculpting a Game Asset in Blender
Creating a Finished Character Animation in Blender
Creating a Game Environment in Blender and Unity
Creating a Game Character in Blender
Creating an Interior Scene with Blender
Rigging a Humanoid Character with Blender
Blender: Vehicle Modeling
Blender: UV Mapping
Creating Product Shots in Blender
Blender: Cloth Simulation
Blender: Character Modeling
Blender: Creating Rigid Body Simulations (2013)
Blender: Rendering with Cycles
Blender Essential Training