آموزش های مرتبط با Basecamp

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Basecamp است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Basecamp: Project Management Best Practices
Learning Basecamp 3
Learning Basecamp 2