آموزش های مرتبط با Bridge

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Bridge است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop for Designers: Working with Bridge
Adobe Bridge CC: Tips, Tricks, and Techniques
Bridge CC 2015 Essential Training
Bridge CC for Photographers
Bridge CS6 for Photographers
11 Tricks for Faster Photo Processing with Bridge and Photoshop