آموزش های مرتبط با Revit MEP

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Revit MEP است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Revit 2021: Essential Training for MEP
Revit 2020: Essential Training for MEP (Imperial)
Revit 2020: Essential Training for MEP (Metric)
Revit: Fire-Alarm Systems Design
Revit: Sprinkler Design
Revit 2019: Essential Training for MEP (Imperial)
Revit 2019: Essential Training for MEP (Metric)
Revit 2018: Essential Training for MEP (Metric)
Revit 2018: Essential Training for MEP (Imperial)
Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting