آموزش های مرتبط با Google Apps

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Apps است که تعداد آن ها 12 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Forms Essential Training
Google Sites Essential Training
Learning G Suite Administration
Google Sheets: Pivot Tables
Android Development: Modern Android UI Design Elements
Teaching Techniques: Classroom Cloud Strategy
Google Forms Essential Training
Team Collaboration in G Suite
Google Drive Essential Training
Learning G Suite Administration
Learning Google Apps Script
Migrating from Office 2010 to Google Apps
Migrating from Office 2013 to Google Apps
Creating and Managing Your Google Account
Learning Google Apps Script (2013)