آموزش های مرتبط با Google Cloud

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Cloud است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Cloud Platform Essential Training
Leveraging Cloud-Based Machine Learning on Google Cloud Platform: Real World Applications
Learning Google Cloud IoT Core
Choosing a Cloud Platform for Developers: AWS, Azure, and GCP
Data Science on Google Cloud Platform: Architecting Solutions
Google Cloud Platform Essential Training
Serverless Architecture
Data Science on Google Cloud Platform: Exploratory Data Analytics
Data Science on Google Cloud Platform: Predictive Analytics
Google Cloud Platform for Machine Learning Essential Training
Data Science on Google Cloud Platform: Designing Data Warehouses
Data Science on Google Cloud Platform: Building Data Pipelines
Google Cloud Spanner First Look
Google Cloud Platform Essential Training
Learning Cloud Data Storage
Google Cloud Storage and Data Essential Training
Google Cloud Compute Engine Essential Training