آموزش های مرتبط با Camera Raw

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Camera Raw است که تعداد آن ها 21 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Mastering Adobe Camera RAW
Adobe Camera Raw Essential Training
Exploring Photography: Shooting in Raw Mode
Adobe Camera Raw: Advanced Workflow Tips
Adobe Camera Raw: Making Selective Adjustments
Adobe Camera Raw: Color Correction
Adobe Camera Raw Essential Training (2015)
Photoshop CC for Photographers: Camera Raw 9
Using and Creating Lens Profiles in Adobe CC Applications
Enhancing Night and Low-Light Photos with Photoshop
Learning Photoshop: Photography
Lightroom and Photoshop: Noise Reduction and Sharpening
Photoshop CC for Photographers: Sharpening
Photoshop CC 2013 One-on-One: Advanced
Lightroom 5 and Photoshop: Working with Raw Photos (2013)
Lightroom 5 Essential Training: 3 Develop Module Basics
Photoshop CC for Photographers: Camera Raw 8 Intermediate
Photoshop CC for Photographers: Camera Raw 8
Photoshop: Raw Workshop (2013)
Photoshop CS6 One-on-One: Advanced
Photoshop CS6: Camera Raw
Photoshop CS6 for Photographers: Camera Raw 7