آموزش های مرتبط با Raspberry Pi

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Raspberry Pi است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Raspberry Pi: GPIO
Raspberry Pi Weekly
Internet of Things with Python and Raspberry Pi
Practical Software-Defined Networking: 5 OpenFlow Physical Switches
RetroPie: Building a Video Game Console with Raspberry Pi
Build a Raspberry Pi Media Server
Raspberry Pi: GPIO
Raspberry Pi: Home Monitoring and Control
Learning Raspberry Pi
Programming the Internet of Things with iOS