آموزش های مرتبط با Captivate

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Captivate است که تعداد آن ها 22 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Converting Face-to-Face Training into Digital Learning
Adobe Captivate: Advanced Actions
Adobe Captivate Quick Tips
Elearning Tips
Cert Prep: Adobe Captivate Specialist
Adobe Captivate Essential Training
Photoshop for Teaching and Learning
Captivate Draft: Storyboarding
Adobe Captivate 2017: Animations and Effects
Adobe Captivate for Systems Training
Adobe Captivate 2017 Essential Training
Captivate 2017: First Look
Adobe Captivate: Mobile Training Localization
Captivate 9: Advanced Techniques
Captivate 9 Essential Training
Building Elearning Games in Captivate
Adobe Captivate 9 First Look
Captivate 8: Advanced Techniques
Captivate 9: Quizzes
Captivate 9: Drag-and-Drop Interactions
Captivate 8: Mobile and Responsive Design
Learning Captivate 8
Captivate 8: Publishing for Mobile and the Web
Introduction to Screencasting
Adobe Captivate 8 First Look
Captivate 9: Software Simulations
Captivate: Advanced Techniques
Learning Captivate 7
Learning Captivate 6