آموزش های مرتبط با Canvas

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Canvas است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Moving Your Class Online Quickly and Efficiently
Learning Canvas
Learning to Teach Online
Learning Canvas 2019
Elearning Essentials: Instructional Design
Foundations of Learning Management Systems (LMS)
Canvas: Tips, Tricks, & Techniques
Learning Canvas 2018
Learning Canvas 2017
Learning Canvas 2016
Learning Canvas 2015