آموزش های مرتبط با Canvas

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Canvas است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Canvas
Learning to Teach Online
Learning Canvas 2019
Elearning Essentials: Instructional Design
Foundations of Learning Management Systems (LMS)
Canvas: Tips, Tricks, & Techniques
Learning Canvas 2018
Learning Canvas 2017
Learning Canvas 2016
Learning Canvas 2015