آموزش های مرتبط با Shopify

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Shopify است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Shopify
Shopify Ecommerce for Marketers
Shopify Essential Training
Choosing an Ecommerce Platform for Developers
Shopify Essential Training
Learning Shopify