آموزش های مرتبط با Desire2Learn

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Desire2Learn است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Foundations of Learning Management Systems (LMS)
Desire2Learn: Advanced Techniques
Desire2Learn 2016: Teaching Online
Learning Desire2Learn 2016