آموزش های مرتبط با Compass

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Compass است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Responsive CSS Workflow with Sass, Bourbon, and Susy
Responsive CSS with Sass and Compass