آموزش های مرتبط با Classroom Management

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Classroom Management است که تعداد آن ها 15 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning How to Increase Learner Engagement
Digital Citizenship
Communication in the 21st Century Classroom
Learning Edmodo
Teaching Techniques: Project-Based Learning
Teaching Techniques: Creating Multimedia Learning
Teaching Techniques: Data-Driven Instruction
Teaching Techniques: Classroom Management
SMART Board Essential Training
Common Core: Exploring K-12 Standards
Flipping the Classroom
iPad Apps for Educators
Blackboard Essential Training
Teacher Tips
iPad Classroom: The Basics