آموزش های مرتبط با Instructional Design

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Instructional Design است که تعداد آن ها 47 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Camtasia 2020 Essential Training: The Basics
Converting Face-to-Face Training into Digital Learning
Adobe Captivate: Advanced Actions
Articulate Storyline Quick Tips
Adobe Captivate Quick Tips
Articulate Storyline Essential Training
Elearning Tips
Camtasia 2019 Essential Training: Advanced Techniques
Inclusive Instructional Design
Cert Prep: Adobe Captivate Specialist
Camtasia 2019 Essential Training: The Basics
Instructional Design Essentials: Models of ID
Corporate Instruction Foundations
xAPI Foundations
Elearning Essentials: Storyboarding
Camtasia Quick Tips
Creating and Deploying Microlearning
Learning with Your Mobile Device
Elearning Essentials: Instructional Design
Foundations of Corporate Training
Camtasia: Interactive Learning
Train the Trainer
Gamification for Interactive Learning
Captivate 9: Advanced Techniques
Teaching Online: Synchronous Classes
Measuring Learning Effectiveness
Camtasia 9 for Windows Essential Training
Camtasia 3 for Mac Essential Training
Camtasia 2 for Mac Essential Training
Camtasia 8: Creating Instructional Videos
Agile Instructional Design
Camtasia: Advanced Techniques
Articulate Storyline 2: Advanced Techniques
Captivate 9 Essential Training
Learning to Teach Online
Teaching Techniques: Writing Effective Learning Objectives
Adobe Captivate Prime Essential Training
Teaching Techniques: Blended Learning
Building Elearning Games in Captivate
Adobe Captivate Prime: First Look
Adobe Captivate 9 First Look
Universal Principles of Design
Captivate 8: Advanced Techniques
Learning Lectora Online 2.0
Captivate 9: Quizzes
Learning Articulate Storyline 2
Learning Adobe Presenter 10
100 Courses and Counting: David Rivers on Elearning
Learning SCORM and Tin Can API
Captivate 9: Drag-and-Drop Interactions
The Neuroscience of Learning
Instructional Design: Working with SMEs
Captivate 8: Mobile and Responsive Design
Instructional Design: Creating Video Training
Gamification of Learning
Learning Captivate 8
Instructional Design: Adult Learners
Articulate Storyline 2 First Look
Articulate Studio Advanced Techniques
Instructional Design: Needs Analysis
Introduction to Screencasting
Instructional Design: Models of ID
Adobe Captivate 8 First Look
Captivate 9: Software Simulations
Instructional Design: Storyboarding
Flipping the Classroom
iPad Classroom: Creating a Research Project
Web Video: Develop Your Video Presence