آموزش های مرتبط با LMS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با LMS است که تعداد آن ها 24 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Canvas 2019
Canvas: Tips, Tricks, & Techniques
Learning Moodle 3.3
HTML for Educators
Moodle 3.2 Essential Training
Desire2Learn: Advanced Techniques
Advanced Moodle: Working with Themes
Desire2Learn 2016: Teaching Online
Learning Desire2Learn 2016
Learning Google Classroom 2016
Adobe Captivate Prime Essential Training
Moodle 3.0 Essential Training
Learning Schoology
Learning Edmodo
Adobe Captivate Prime: First Look
Moodle: Advanced Techniques
MoodleCloud: First Look
Moodle Administration Essential Training
Moodle 2.8 Essential Training
Learning Canvas 2015
Learning Management Systems (LMS) Quick Start
Learning Moodle 2.6
Moodle 2.4 Essential Training
Moodle 2.5 Essential Training
Blackboard Essential Training
Blackboard 9.x Essential Training: Instructors