آموزش های مرتبط با Google Apps for Education

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Apps for Education است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Apps 2016 for Education Essential Training
Google Apps for Students
Google Apps for Educators