آموزش های مرتبط با Drupal

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Drupal است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Drupal 8: Configuration Management
Drupal 8 Essential Training: 1 The Basics
Drupal 8 Essential Training: 2 Building Out Your Website
Drupal: Responsive Design
Drupal: Simplify Sites with Drush
Drupal 7: Custom Module Development
Advanced Drupal 7
Drupal 7: Reporting and Visualizing Data
Creating Your First Online Store with Drupal Commerce
Drupal 7 Essential Training