آموزش های مرتبط با Excel

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Excel است که تعداد آن ها 142 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Excel Supply Chain Analysis: Solving Transportation Problems
Excel VBA: Managing Files and Data
Excel Power User Challenge
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint (365/2019)
Excel: Creating a Dashboard with Power Query (Office 365/Microsoft 365)
Excel: Lookup Functions in Depth
Excel: Productivity Tips
Excel Formulas and Functions Quick Tips
Excel: Working Together with Power Query and Power Pivot
Creating an Editorial Calendar
Excel: Avoiding Common Mistakes (Office 365/Excel 2019)
Excel: Conditional Formatting for Beginners (Office 365/Excel 2019)
Excel: Market Research Strategies
Excel: Value Stream Mapping
QuickBooks and Excel: Importing and Exporting Transactions
Power Apps: Building Data-Driven Apps
Excel: Macros in Depth (Office 365/Excel 2019)
Excel: Power Query (Get & Transform)
Excel: Implementing Balanced Scorecards with KPIs
Excel: Advanced Formatting Techniques (Office 365/Excel 2019)
AI in Business Essential Training
Data Curation Foundations
Excel Power Query Tips and Techniques (Office 365)
Excel: Charts in Depth
Excel VBA: Process Modeling
Access 2019: Building Dashboards for Excel
Cert Prep: Excel Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Learning Public Data Sets
Cert Prep: Excel Associate - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Managing and Analyzing Data in Excel (Office 365/Excel 2019)
Excel Statistics Essential Training: 1
Excel Statistics Essential Training: 2
Excel: Power Pivot for Beginners
Business Analytics: Multiple Comparisons in R and Excel
Excel: Financial Functions in Depth
Excel: You Can Do This
Business Analytics: Understanding and Using Confidence Intervals
How to Analyze a Wholesale Deal in Real Estate
Excel for Investment Professionals
Excel: PivotTable Tips
Excel: Analytics Tips
Excel: Advanced Formulas and Functions
Excel: Advanced Formulas and Functions
Excel for Accountants
Learning VBA in Excel
Excel: Filtering Data for Beginners
Excel: Macros and VBA for Beginners
Excel: Introduction to Charts and Graphs
Excel: Introduction to Formatting
Learning Excel: Data-Analysis
Excel: Tips and Tricks
Real Estate Analysis Foundations
Excel PivotTables Part 1: Mastering PivotTables and PivotCharts
Excel PivotTables Part 2: Real-World Case Studies
Pre-investing: Before Investing in Real Estate
Excel in the Real World
Excel: Creating Business Budgets
Excel Data Visualization Part 2: Designing Custom Visualizations
Excel Data Visualization Part 1: Mastering 20+ Charts and Graphs
Learning Excel Online (Office 365)
Excel: PivotTables in Depth
Learning Excel Desktop (Office 365)
Business Analytics: Forecasting with Trended Baseline Smoothing
Excel Weekly Challenge
Learning Excel 2019
Business Analytics: Forecasting with Seasonal Baseline Smoothing
Excel 2019 Essential Training
Excel Essential Training (Office 365)
Office 2019 New Features
Excel: Introduction to Formulas and Functions
Office 365 New Features
SharePoint Advanced: Working with PowerPivot
Excel: Management Accounting
Protecting an Excel Workbook
Managing Dropdown Lists in Excel
Managing Dropdown Lists in Excel
Financial Modeling Foundations
Investment Evaluation
Excel for Corporate Finance Professionals
Excel 2016: Setting Up a Database
Excel and Visio: Generating Diagrams Automatically
Excel Business Intelligence Part 2: Data Modeling 101
Excel Business Intelligence Part 1: Power Query
Excel Business Intelligence Part 3: Power Pivot and DAX
Excel: Statistical Process Control
Excel: Creating Drop-Down Lists
Excel: Tracking Data Easily and Efficiently
Algorithmic Trading and Stocks Essential Training
Picking the Right Chart for Your Data
Pricing Analytics for Corporate Finance Essential Training
Excel: PivotTables for Beginners
Learning Excel Online
Access 2016: Building Dashboards for Excel
Learning Data Analytics
Learning Data Analytics
Building Solutions Using Excel and Access 2016 Together
Excel: Scenario Planning and Analysis
Creating Accessible Documents in Microsoft Office
Excel: Creating and Managing Invoices
Excel: Analyzing Your Sales Pipeline
Excel: Analyzing Your Marketing Performance
Excel for Marketers
Excel: Analyzing and Visualizing Cash Flows
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2016
Excel 2016: Avoiding Common Mistakes
Excel 2016: Power Query (Get & Transform)
Excel 2016: Business Process Analysis
Office for iPad and iPhone Essential Training
Financial Forecasting with Big Data
Excel 2016: Conditional Formatting in Depth
Office 365 New Features
Applied Economic Forecasting with Big Data
Database Clinic: MS Excel
Migrating from Google Sheets to Excel
Excel for Sales Professionals
Microsoft Excel: Using Solver for Decision Analysis
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Expert Part Two (77-428)
Team Collaboration in Office 365
Excel 2016: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2016: Introduction to Formulas and Functions
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Expert Part One (77-427)
Excel for Mac 2016: Macros
Excel Quick Tips
Creating a Basic Dashboard in Excel 2016
Excel 2016: Cleaning Up Your Data
Logistic Regression in R and Excel
Cert Prep: Excel 2016 Microsoft Office Expert (77-728)
Cert Prep: Excel 2016 Microsoft Office Specialist (77-727)
Cert Prep: Excel 2010 Microsoft Office Specialist (77-882)
Excel 2013: Financial Functions in Depth
Excel 2016: Data Validation in Depth
Excel 2016: Financial Functions in Depth
Excel 2016: Macros in Depth
Excel Statistics Essential Training: 2
R for Excel Users
Migrating from Office 2003 to Office 2016
Migrating from Office 2007 to Office 2016
Migrating from Office 2013 to Office 2016
Excel 2016: Managing and Analyzing Data
Working with Real-Time Data in Excel
Migrating from Office 2010 to Office 2016
Creating an Editorial Calendar
Data Visualization: Storytelling
Excel 2016: Tips and Tricks
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Specialist (77-420)
Excel 2016: Pivot Tables in Depth
Excel VBA: Process Modeling
Excel 2016: Advanced Formatting Techniques
Excel 2016: Charts in Depth
Excel 2016: Advanced Formulas and Functions
Excel Statistics Essential Training: 1
Visualizing Geospatial Data with Power Map in Excel
Office 365: Learning Excel
Learning Excel 2016
Building a Dynamic Heat Map in Excel
Excel 2016 Essential Training
Office 365: Excel Essential Training
Building Solutions Using Excel 2013 and Access 2013 Together
The 5-Day Excel Challenge
Solving Optimization and Scheduling Problems in Excel
Creating Interactive Dashboards in Excel 2013
Learning Public Data Sets
Using Office Shapes and SmartArt to Enhance Business Documents
Excel 2013: Working with Charts and Graphs
Excel Tips Weekly
Excel VBA: Managing Files and Data
Creating Accessible Documents with Microsoft Office (2014)
Using Office 2013 Themes and Templates for Branding
Excel 2011 for the Mac: Advanced Formulas and Functions
Learning Excel Data-Mining
Securing Microsoft Office Files
Teaching Techniques: Data-Driven Instruction
Excel Data Analysis: Forecasting
Microsoft Business Intelligence Stack Essential Training
Financial Analysis: Making Business Projections
Financial Analysis: Analyzing the Top Line with Excel
Financial Analysis: Analyzing the Bottom Line with Excel
Learning Microsoft Business Intelligence Stack
Excel 2013 Tips and Tricks
Weekly Office Workshop
Cleaning Up Your Excel 2013 Data
Setting Up a Database in Excel 2013
Learning Excel Cluster Analysis
Excel 2013: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2013: Working with Dates and Times
Excel 2013: Managing and Analyzing Data
Excel 2013: Data Validation
Excel 2013: Macros
Learning Excel What-If Analysis
Excel 2013: Advanced Formatting Techniques
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2013
Excel 2013: Charts in Depth
Excel 2013: Advanced Formulas and Functions
Excel 2013: Pivot Tables
Excel 2013: Shortcuts
Learning Excel 2010
Excel 2013 Essential Training
Cleaning Up Your Excel 2010 Data
Managing and Analyzing Data in Excel 2010
Setting Up a Database in Excel 2010
Excel 2010: Financial Functions
Excel 2007: Charts
Excel 2010: Charts
Excel 2010: Pivot Tables
Excel 2010: Data Validation
Excel 2007: Data Validation
Excel 2010: Advanced Formatting Techniques
Excel 2010: Macros
Excel 2010: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2007: Business Statistics
Excel 2010: Advanced Formulas and Functions
Excel 2010: Tips, Tricks, and Shortcuts
Working with Dates and Times in Excel 2007
Working with Dates and Times in Excel 2010
Learning VBA in Excel
Creating Business Budgets in Excel 2007
Excel 2010 Essential Training
Managing Multiple Worksheets and Workbooks with Excel 2007
Excel 2007: Macros
Excel 2007: Advanced Formatting Techniques
Excel 2010: Real-World Projects
Excel 2007: Creating Charts with Dynamic Data
Excel 2007: Advanced Formulas and Functions
Excel 2007 Power Shortcuts
Excel 2007: Introduction to Formulas and Functions
Excel 2007: Pivot Tables for Data Analysis
Excel 2007: Financial Analysis
Excel 2007 Essential Training