آموزش های مرتبط با AutoCAD for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با AutoCAD for Mac است که تعداد آن ها 11 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

AutoCAD for Mac 2020 Essential Training
AutoCAD for Mac 2019 Essential Training
AutoCAD for Mac: Using Dynamic Blocks
AutoCAD Mobile App
AutoCAD for Mac 2018 Essential Training
AutoCAD for Mac 2018 New Features
AutoCAD: Developing CAD Standards
AutoCAD 2017: Migrating from Windows to Mac
AutoCAD for Mac 2017 New Features
AutoCAD for Mac 2016 New Features
AutoCAD for Mac: Using Dynamic Blocks (2015)
AutoCAD for Mac 2015 Essential Training
Learning AutoCAD for Mac
AutoCAD for Mac 2014 New Features