آموزش های مرتبط با Glyphs App

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Glyphs App است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Design an Italic Typeface
Design a Condensed Sans Serif Typeface
Creating a Font for Apps and Games with Glyphs
Glyphs App Essential Training
Creating Icon Fonts for the Web