آموزش های مرتبط با IT

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با IT است که تعداد آن ها 884 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Apache Kafka Essential Training: Building Scalable Applications
Cisco CCNP Collaboration 350-801 (CLCOR) Cert Prep: 2 Cisco Unified Communications Manager and Gateways
Learning Data Analytics: 1 Foundations
Cisco CCNP Collaboration 350-801 (CLCOR) Cert Prep: 1 Cisco Collaboration Technologies
Exam Tips AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure
Data Science Methodologies: Making Business Sense
Data Science Foundations: Data Mining in Python
AutoCAD Map 3D 2022 Essential Training
Power BI Data Visualization and Dashboard Tips, Tricks, & Techniques
Learning Network Troubleshooting
Apache Kafka Essential Training: Getting Started
Networking Foundations: IP Addressing
Migrating to Azure
Statistics Foundations: The Basics
Introduction to Linux
Using Tableau to Discover Powerful Business Insights
Learning Azure DevOps
Database Foundations: Database Management
Power BI Mistakes to Avoid
Advanced Pandas
CISSP Cert Prep (2021): 1 Security and Risk Management
Reinforcement Learning Foundations
Supervised Learning Essential Training
Deploying Azure Active Directory
Learning Cryptography and Network Security
Database Foundations: Data Structures
Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
Excel Supply Chain Analysis: Solving Inventory Problems
Data Visualization: Storytelling
Data Analytics for Students
Linux Device Drivers
Excel Supply Chain Analysis: Solving Transportation Problems
Google Cloud Platform Essential Training
IT Service Management Foundations: Measures and Metrics
Intro to Service Management with ITIL® 4
Azure for Developers: Optimize with Azure Application Gateway
Database Foundations: Intro to Databases
Foundations of Enterprise Content Management
Stream Processing Design Patterns with Kafka Streams
Azure for DevOps: Continuous Feedback
Introduction to Responsible AI Algorithm Design
IT Service Management Foundations: Problem Management
Build a React Application Using AWS Amplify
Lessons from Data Scientists
15 Mistakes to Avoid in Data Science
Google Cloud Platform (GCP) Essential Training for Developers
Machine Learning with Scikit-Learn
Stream Processing Design Patterns with Spark
Excel VBA: Managing Files and Data
Cisco CCNP ENARSI (300-410) Cert Prep: 2 VPN Technologies
Exam Tips: Microsoft Azure Architect Design (AZ-304)
Exam Tips: Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
Python Functions for Data Science
More Python Tips, Tricks, and Techniques for Data Science
Python Data Science Mistakes to Avoid
Get a Remote Data Science Job
Mistakes to Avoid in Machine Learning
Using Public Health Data Sources
Artificial Intelligence Tools and Concepts
Power BI: Dashboards for Beginners
A Day In The Life of a Data Scientist
Microsoft Power Automate Essential Training
Red Hat Certified Engineer (EX294) Cert Prep: 3 Managing Systems with Ansible
15 Tips for Landing a Data Science Job
Managing User Profiles with DynamoDB in Serverless Web Applications
Learning Power BI Service for Consumers
Learning Wi-Fi
Learning Ansible
Learning Jira (Server Edition)
Microsoft 365: Manage Governance and Compliance
Yammer Essential Training
Cisco CCNA (200-301) Test Prep
Advanced NLP with Python for Machine Learning
Learning Infrastructure for Developers
Applied AI for IT Operations
Applied AI for Human Resources
Red Hat Certified Engineer (EX294) Cert Prep: 2 Using Ansible Playbooks
Azure Administration: Implement and Manage Storage
Cisco DevNet Associate Cert Prep 1: Software Development and Design
Cybersecurity with Cloud Computing
AWS for Developers: Step Functions
CSSLP Cert Prep: 3 Secure Software Design
CIPP/US Cert Prep: 5 State Privacy Laws
Microsoft Power Platform Foundations
Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02)
CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design Audio Review
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 9 Services and Design Scenarios
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 8 Databases
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 7 Application Deployment
Azure Event Grid for Advanced Engineers
Digital Transformation Tips
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 6 Auto Scaling and Virtual Network Services
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 5 Identity and Access Management
Microsoft Azure Synapse for Developers
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 4 Compute Services
CSSLP Cert Prep: 2 Secure Software Requirements
CIPP/US Cert Prep: 4 Workplace Privacy
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 3 Virtual Private Cloud
CIPP/US Cert Prep: The Basics
CIPP/US Cert Prep: 3 Government and Court Access to Information
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 2 Storage Design
Windows 10 May 2020 Update Essential Training
CIPP/US Cert Prep: 2 Private Sector Privacy
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 1 Cloud Services Overview
PostgreSQL Essential Training
CIPP/US Cert Prep: 1 U.S. Privacy Environment
FileMaker Pro Essential Training
Red Hat Certified Engineer (EX294) Cert Prep: 1 Foundations of Ansible
Introduction to Cloud Computing for IT Pros
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
R Essential Training Part 2: Modeling Data
Amazon EC2 Deep Dive
Amazon EC2 Load Balancers
Amazon EC2 Fundamentals
CompTIA Cloud+ Cert Prep 2 (CV0-002): Storage, Compute, Networking, and Security
CompTIA Cloud+ Cert Prep 3 (CV0-002): Migrating, Maintaining, and Troubleshooting
CompTIA Cloud+ Cert Prep 1 (CV0-002): Introduction to the Cloud and System Requirements
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 2 Network Management, Security, and Automation
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 1 Architecture, Virtualization, and Infrastructure
Azure for DevOps: Continuous Integration
Tableau Essential Training (2020.1)
Cert Prep: LPI Linux Essentials (010-160)
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 5 Data at Rest, App Security, and Key Vault
The Data Science of Experimental Design
Privacy by Design: Data Classification
Privacy by Design: Data Sharing
SQL Server Machine Learning Services: R
Exam Tips: Microsoft Azure Administrator (AZ-104)
Future Proofing Your Data Science Career
Soft Skills for Information Security Professionals
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 4 Policy and Data Infrastructure
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 7 Compliance and Assessment
Azure for Developers: Introduction to the Microsoft Identity Platform
Risk Management for IT and Cybersecurity Managers
Advanced Linux: The Linux Kernel
Jira: Basic Administration
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 3 Manage Security Operations
Cisco DevNet Associate Cert Prep 2: Understanding and Using APIs
Side Hustle Strategies for Data Science and Analytics Experts
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 5 Security Operations and Monitoring
System Administration: Backup and Recovery
R Essential Training: Wrangling and Visualizing Data
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 6 Incident Response
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: The Basics
Amazon Web Services: Data Services
Learning Alibaba Cloud
The Non-Technical Skills of Effective Data Scientists
Cloud Hadoop: Scaling Apache Spark
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
CCNA (200-301) Cert Prep: Security, Automation, and Programmability
AWS: Networking
AutoCAD Map 3D 2021 Essential Training
Oracle Database 19c: Basic SQL
Microsoft Cloud Fundamentals: Exchange Online and Security
Microsoft Cloud Fundamentals: Troubleshooting Microsoft Online Services
Introduction to AWS for Non-Engineers: 3 Core Services
Wireless Networking Essential Training
5G Technology Strategy: Next-Generation Mobile Networking
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Azure: Understanding the Big Picture
Learning Hadoop
DevSecOps: Tips for Success
Office 365 for Administrators: Troubleshooting Issues for Users
Microsoft Azure: Controlling Cost
AWS for Developers: S3
Cert Prep LPIC-1 Exam 102 (Version 5.0)
CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 4 Software and Systems Security
Configure and Manage Workload Integrations
Power BI Dataflows Essential Training
Building a Home IT Lab
Microsoft Office 365: Administration
Python Data Analysis
SQL Server Machine Learning Services: Python
Learning Claris Connect
Implementing a Hybrid and Secure Microsoft Messaging Platform
AWS Administration: Security Fundamentals
Cloud NoSQL for SQL Professionals
Power Apps: Building Data-Driven Apps
AWS Administration: Security Operations
Serverless Static Websites on AWS
Building Dynamic Websites using AWS Lambdas
CCNA (200-301) Cert Prep: IP Connectivity and Services
Learning Power BI Desktop
Azure App Configuration
Windows 10: Troubleshooting Cloud Integration
Azure Essential Training for Developers
Cybersecurity at Work
Predictive Analytics Essential Training for Executives
ServiceNow: Basic Administration
Big Data Analytics with Hadoop and Apache Spark
Apache Flink: Batch Mode Data Engineering
Apache Flink: Exploratory Data Analytics with SQL
Power BI Essential Training
Apache Flink: Real-Time Data Engineering
Leveraging Cloud-Based Machine Learning on Google Cloud Platform: Real World Applications
Learning Amazon Web Services (AWS) for Developers
Planning for Azure Active Directory
Azure Microservices with .NET Core for Developers
Cybersecurity Foundations
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 3 Identity and Access Management
Ethical Hacking: Cloud Computing
CSSLP Cert Prep: 1 Secure Software Concepts
Configure and Manage OneDrive and Teams
Threat Modeling: Repudiation in Depth
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance Audio Review
Power BI Quick Tips
Azure Administration: Business Continuity
Learning AI for Security
Azure Service Fabric for Developers
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 2 Implement Platform Protection
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 2 Vulnerability Management
Cert Prep: LPIC-1 Exam 101 (Version 5.0)
vSphere 6.7 Foundations: Administer Resource Management Features
Excel: Macros in Depth (Office 365/Excel 2019)
CySA+ (CS0-002) Cert Prep 1: Threat Management
vSphere 6.7 Foundations: Storage
vSphere 6.7 Foundations: Networking
LinkedIn Learning Highlights: Data Science and Analytics
Azure for Developers: Security Best Practices
Introduction to Quantum Cryptography
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
Introduction to Digital Twins
Integrate LinkedIn Sales Navigator with Your CRM
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 2: Files and Applications, Networking, and Security
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 1: Computer Basics, Hardware, and Operating Systems
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 3: Computer Maintenance and Troubleshooting, Databases, and Programming
Spring: Spring Cloud
Serverless and Microservices for AWS
DevSecOps: Burning Questions
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 1 Manage Identity and Access
SAP ERP: Beyond the Basics
Azure for DevOps: Application Infrastructure
Microsoft Azure: Active Directory
Security Awareness: Social Engineering
Azure for Architects: Design a Business Continuity Strategy
Azure for DevOps: Dependency Management
Create a vSphere 6.7 VCP Lab with VMware Workstation
Cisco Certifications: First Steps
Safeguarding AI
Data Rights Foundations
Data Dashboards in Power BI
Enterprise Architecture in Practice
CCNA (200-301) Cert Prep: Network Fundamentals and Access
AWS: Monitoring and Reporting
Azure Cosmos DB: SQL API Deep Dive
Data Ingestion with Python
Leveraging Cloud Computing for IoT
AWS for DevOps: Performance Optimization Best Practices
AWS Infrastructure as Code for Software Developers
Ethical Hacking: Cryptography
Azure for Developers: Cosmos DB
AWS Essential Training for Developers
Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
Planning and Configuring a Microsoft Messaging Platform
CCSP Cert Prep: The Basics
SQL: Data Reporting and Analysis
IT Service Desk: Service Management
Learning Microsoft Dynamics Talent
Learning Secure Payments and PCI
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
Microsoft Cloud Fundamentals: Administering Office 365 and Intune
SPSS Statistics Essential Training
Cert Prep: CompTIA Linux+ (XKO-004)
Learning Debian Linux
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance
Azure Administration: Load Balancers and Application Gateways
Querying Microsoft SQL Server 2019
Learning Oracle Database 19c
Tableau and R for Analytics Projects
AI in Business Essential Training
AI in Fintech Essential Training
Azure Quick Tips for Developers
Microsoft Managing Modern Desktop (MD-101) Cert Prep: 2 Windows Devices, Apps, and Data
Creating a Security Awareness Program
Data Curation Foundations
Microsoft Cloud Fundamentals: Explore Cloud Services
Python for Students
Using Python for Automation
Nail Your DevOps Interview
ABAP for SAP Users
SAP Ariba Supply Chain Collaboration Overview
ArcGIS Pro 2.4 Essential Training
Succeeding in DevOps
AWS for Developers: Identity Access Management (IAM)
AWS Essential Training for Architects
Learning QGIS
Python for Data Science Essential Training Part 2
Python for Data Science Essential Training Part 1
CCSP Cert Prep: 5 Cloud Security Operations
Developing Skills for AWS Alexa
Putting ITIL® Into Practice: Applying ITIL® 4 Foundation Concepts
Exam Tips: Microsoft Azure Architect Technologies (AZ-300)
Using Power BI with Excel
Power BI Top Skills
Learning FreeNAS
vSphere 6.7 Professional Part 07: Resource Management
vSphere 6.7 Professional Part 08: Troubleshooting
vSphere 6.7 Professional Part 09: Backup and Recovery
vSphere 6.7 Professional Part 05: Updates and Upgrades
vSphere 6.7 Professional Part 06: Deploying Virtual Machines and Hosts
IT Security Foundations: Core Concepts
vSphere 6.7 Professional Part 01: Managing Networking
vSphere 6.7 Professional Part 02: Managing Storage
vSphere 6.7 Professional Part 03: Monitoring Tools
Power BI Data Methods
Transfer Learning for Images Using PyTorch: Essential Training
macOS Catalina Essential Training
macOS Catalina New Features
Implementing a Privacy, Risk, and Assurance Program
PyTorch Essential Training: Deep Learning
Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate
Android App Penetration Testing
OWASP Top 10: #9 Components with Known Vulnerabilities and #10 Insufficient Logging and Monitoring
Text Analytics and Predictions with R Essential Training
Full Stack Web Development with Flask
OWASP Top 10: #7 XSS and #8 Insecure Deserialization
CCSP Cert Prep: 4 Cloud Application Security
Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
Introducing AI to Your Organization
Learning PowerShell Core
Docker on AWS
Relational Databases Essential Training
vSphere 6.7 Professional Part 04: Securing a Deployment
Azure Resources for AWS Architects
Big Data in the Age of AI
Advanced and Specialized Statistics with Stata
Processing Text with R Essential Training
Learning System Center Configuration Manager
Excel VBA: Process Modeling
Microsoft 365 Essential Training
Managing Modern Desktops: Windows 10 Deployment, Updating, Policies and Profiles
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cloud Complexity Management for Multicloud Deployments
Ethical Hacking: Vulnerability Analysis
Cloud Security Considerations for General Industry
DevSecOps: Continuous Application Security
Learning Zsh
Power BI Data Modeling with DAX
Ethical Hacking: Hacking Web Servers and Web Applications
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Concepts
Learning IP Addressing
Amazon Web Services: Exploring Business Solutions
Windows 10: Configure and Support Core Services
Azure Administration: Implement and Manage Application Services
Windows 10: Manage and Maintain Windows 10
Learning R
CCSP Cert Prep: 3 Cloud Platform and Infrastructure Security
IT Service Desk: Monitoring and Metrics Fundamentals
Azure Active Directory: Basics
Essential Math for Machine Learning: Python Edition
Operating System Forensics
SQL Server Integration Services
Developing Azure Compute Solutions
AWS Quick Tips for Developers
Visual Studio Tools for Azure DevOps
Web Security: User Authentication and Access Control
Windows Server 2019: Advanced Networking Features
Learning Microsoft PowerApps
Ethical Hacking: The Complete Malware Analysis Process
Firewall Administration Essential Training
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 9 Services and Design Scenarios
Learning Cyber Incident Response and Digital Forensics
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 7 Application Deployment
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 8 Databases
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 6 Auto Scaling and Virtual Network Services
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 5 Identity and Access Management
Learning SAP MM (Materials Management)
Offline Application Security Testing Essential Training
Data Science Foundations: Fundamentals
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 4 Compute Services
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Tools and Analysis
Juniper Security Policies Fundamentals
Online Application Security Testing Essential Training
Learning SAP SD (Sales and Distribution)
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 3 Virtual Private Cloud
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 1 Cloud Services Overview (2019)
Learning VPN
Introduction to Quantum Computing
Azure Administration: Manage Identities
AWS for Developers: ECS and Multi-Region Load Balancing
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 2 Storage Design
Creating Interactive Tableau Dashboards
Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms
R Programming in Data Science: Dates and Times
Building Data Apps with R and Shiny: Essential Training
SQL Server: Reporting Services
AWS for Developers: PayPal Payment Processing with Lambdas
Learning G Suite Administration
AWS for Developers: RDS MySQL Database with Lambdas
Algorithmic Trading and Finance Models with Python, R, and Stata Essential Training
Exam Tips: Microsoft Azure Administrator (AZ-103)
AWS for Developers: DynamoDB
Ethical Hacking: Hacking IoT Devices
Microsoft Exchange Server Essential Training: Installation and Configuration
Git for System Administration
The Data Game of Fantasy Football
Cloud Native Development with Node.js, Docker, and Kubernetes
MySQL Installation and Configuration
Learning Public Data Sets
Azure for DevOps: Designing a Strategy
Introduction to SAP OpenUI5 Apps
Ethical Hacking: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
SAP Fiori Apps Library
Learning HubSpot CRM
Learning Cloud Computing: Cloud Governance
Apache Spark Deep Learning Essential Training
Blockchain for Developers: Hyperledger Fabric on Azure
Choosing a Cloud Platform for Developers: AWS, Azure, and GCP
Data Science on Google Cloud Platform: Architecting Solutions
Cloud-Native Development Using Java with Eclipse MicroProfile
Incident Response Planning
Securing Windows Server 2019
PowerShell for SQL Server Administration
The Cybersecurity Threat Landscape
Docker for Data Scientists
PowerShell for Exchange Administration
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Processing Text with Python Essential Training
Text Analytics and Predictions with Python Essential Training
Microsoft Flow: Approval Flows
Microsoft Flow: Button Flows
Material Requirements Planning (MRP) Strategies in SAP
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations
Introduction to Deep Learning with OpenCV
Windows Quick Tips
Learning Lean IT
Google Cloud Platform for Enterprise Essential Training (2019)
Managing and Analyzing Data in Excel (Office 365/Excel 2019)
Microsoft SQL Server 2019: New Features
SAP Business One Essential Training
CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security
Excel Statistics Essential Training: 1
Excel Statistics Essential Training: 2
CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design
Google Cloud Platform Essential Training
SAP Accounts Receivable Boot Camp
Learning Azure Management Tools
Debiasing AI Using Amazon SageMaker
SAP S/4 HANA Financial Accounting Overview
Bash Patterns and Regular Expressions
CompTIA A+ (220-1001 and 220-1002) Cert Prep: The Basics
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 10: Printers
Learning Cloud Computing: Core Concepts
Introduction to Machine Learning with KNIME
SAP Transportation Management Overview
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 8 Security and Organization
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 9: Portable Computing
Modernize Node.js Apps with Azure App Service
Introduction to Spark SQL and DataFrames
IT Security Foundations: Operating System Security
Cloud Architecture: Core Concepts
Cloud Computing Careers and Certifications: First Steps
Learning Fedora Linux
Learning Tor and the Dark Web
Business Analytics: Multiple Comparisons in R and Excel
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 8: Internet and the Cloud
Learning Supply Chain Cybersecurity
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 6: Networking, Security, and More
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 7: Portable Computing
VMware vSphere 6.5 Deploying VMs and Hosts
FileMaker Pro Essential Training (2019)
Cert Prep: ITIL 4 Foundation
Windows 10 May 2019 Update Essential Training
Windows 10 May 2019 Update New Features
Tech Sense
VMware Horizon View 7.5 Essential Training
Microsoft SQL Server 2019 Essential Training
Azure Administration: Configure and Manage Virtual Networks
Building Intelligent Chatbots on AWS
Azure Redis Cache
VMware vSphere 6.5 Resource Management
Applied Machine Learning: Algorithms
VMware vSphere 6.5 Advanced Networking
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 2: Implementation Considerations
VMware vSphere 6.5 Security
VMware vSphere 6.5 Troubleshooting, Backup, and Recovery
VMware vSphere 6.5 Advanced Storage
AWS for Developers: Data-Driven Serverless Applications with Kinesis
OWASP Top 10: #3 Sensitive Data Exposure and #4 External Entities (XXE)
Developing on AWS Pinpoint for Analytics and User Engagement
OWASP Top 10: #5 Broken Access Control and #6 Security Misconfiguration
Applied Machine Learning: Foundations
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 6: Physical Networking
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 7: Understanding Networking
Deploying Exchange Server 2019
Windows Server 2019: Deploying Containers
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 4: Command-Line Interface and Scripting Languages
Introduction to 5G
SAP Financials Essential Training
VMware vSphere 6.5 Updates and Upgrades
Azure for Developers: Implementing VMs and Batch Jobs
Programming Foundations: Web Security
Learning Amazon SageMaker
Cert Prep: Red Hat Certified System Engineer (EX300)
Advanced SQL for Data Science: Time Series
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 5 Troubleshooting Operating Systems
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 5: Display Technologies
Managing App Secrets in .NET Core
Cloud Security Considerations for the Healthcare Industry
Windows 10: Implementation
Microsoft 365: Health and Security
Business Analytics: Understanding and Using Confidence Intervals
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 4: Storage and Peripherals
Cybersecurity for IT Professionals
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 3 Windows and More
Windows Server 2019: Configure Hyper-V
Learning Microsoft SQL Server 2019
Tableau Essential Training
Data Fluency: Exploring and Describing Data
AWS CLI: Tips and Tricks
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
AWS Administration: Tips and Tricks
Wireshark: Packet Loss and Recovery
Building Recommender Systems with Machine Learning and AI
SAS Essential Training: 1 Descriptive Analysis for Healthcare Research
CompTIA A+ (220-1001): Cert Prep 2 Microprocessing and RAM
CompTIA A+ (220-1001): Cert Prep 3 Core Hardware
Windows Server 2019: High Availability
macOS Quick Tips
Ethics and Law in Data Analytics
Advanced Predictive Modeling: Mastering Ensembles and Metamodeling
SAS Essential Training: 2 Regression Analysis for Healthcare Research
Advanced SQL for Query Tuning and Performance Optimization
Learning Subnetting
Excel: Advanced Formulas and Functions
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 1 Getting Started
Developing Long-Running Tasks with Microsoft Azure
CompTIA A+ (220-1001): Cert Prep 1 The Basics
Azure Administration: Deploy and Manage Virtual Machines
Network Forensics
Azure for Developers: API Management
AWS: Automation and Optimization
Introduction to Microsoft 365 for IT Pros
Ethical Hacking: Denial of Service
Windows Server 2019: Remote Access Solutions
Introduction to jamovi
Microsoft PowerApps: Using the Common Data Service
Kubernetes: Continuous Delivery with Spinnaker
Scaling Applications with Microsoft Azure
Windows Autopilot Essential Training
Learning CentOS Linux
Creating Reports and Presentations with R Markdown and RStudio
Windows Server 2019: Storage Services
Rapid Application Development with Xamarin and Azure App Service
Azure Apps: Diagnostics, Instrumentation, and Logging
Azure Administration Essential Training
Windows Server 2019: Active Directory Certificate Services
Windows Server 2019: Implementing Group Policy
Learning ITIL
ITIL Foundation 4 First Look
Azure: Understanding the Big Picture
Threat Modeling: Spoofing In Depth
Azure Data Studio Essential Training
Ethical Hacking: Introduction to Ethical Hacking
Learning XAI: Explainable Artificial Intelligence
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
AWS for Developers: Simple Email Service (SES)
Learning SSL/TLS
Learning Computer Forensics
Learning VMware vSAN
Introduction to Stata 15
Learning IoT Development with Azure
CISM Cert Prep: The Basics
Cert Prep: VMware Certified Associate (VCA-DBT)
Linux System Engineer: Bash Shell Scripting for Automation
Security Testing Essential Training
Azure Administration: Implement and Manage Storage
Windows Server 2019: DHCP and DNS
Microsoft Office 365: Administration (2019)
Azure Databricks Essential Training
Apache PySpark by Example
Linux System Engineer: Network Bonding, IPv6, Routing, and Virtual Systems
Microsoft Project Online: Administration
Azure Media Services
Transitioning to a Career in Cybersecurity
Securing Cryptocurrencies
Cloud Architecture: Advanced Concepts
Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business
Learn Apache Kafka for Beginners
Exam Prep: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100)
Wireshark: VoIP
AWS for Developers: AWS AppSync with GraphQL
AI Accountability Essential Training
Learning Mobile Device Security
Windows Server 2019: File Services
Qlik Sense Essential Training
Learning Excel: Data-Analysis
Foundations of The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)
Cleaning, Transforming and Prepping Your Data With Tableau Prep
Learning Threat Modeling for Security Professionals
Amazon Web Services: Deploying and Provisioning
Learning Salesforce CPQ
SAP ERP Essential Training
Learning Data Visualization
Windows Server 2019: Manage, Monitor, and Maintain Servers
Learning Salesforce Admin
Azure Storage for Developers: Blobs
Building Serverless Xamarin Apps with Azure
Machine Learning and AI Foundations: Predictive Modeling Strategy at Scale
Penetration Testing: Advanced Tunneling and Exfiltration
AWS for Developers: Deploying Your Application to the Cloud
Azure Storage for Developers: Files
Azure Administration: Manage Subscriptions and Resources
Microsoft Certifications: Exams, Paths, Certifications, and Resources
Windows Server 2019: Active Directory Enterprise Infrastructure
Azure Event Grid
Microsoft Office 365: Deployment
Continuous Delivery with Azure DevOps
Azure for Developers: Resource Planning
R Programming in Data Science: High Variety Data
Linux System Engineer: Mail Systems Using Postfix
Azure Weekly Insights
Salesforce Administrator Cert Prep: 4 Collaboration, Data Management and Automation
Salesforce Administrator Cert Prep: 5 Analytics and Mobile Administration
Cisco BGP Essential Training
CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep
SharePoint Online Essential Training: Beyond the Basics
Windows Server 2019: Installation and Configuration
Windows Server 2019: Install and Configure Active Directory
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 3 Select Your Attacks
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 4 Select Your Attacks (II)
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 5 Selecting Pen Testing Tools
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 6 Using Scripting in Pen Testing
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 7 Reporting and Communication
Program Management for IT Professionals
CISM Cert Prep: 4 Information Security Incident Management
Introduction to Cloud Computing for IT Pros
Learning Vulnerability Management
Windows 10: Networking
Configuration Manager: Maintain Inventory and Operating Systems
Windows Server 2019 Essential Training
Troubleshooting Common PC Issues for Users
Manage Apps with Configuration Manager
CASP+ Cert Prep: 5 Research, Development and Collaboration
Computer Components and Peripherals for IT Technicians
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 2 Survey the Target
Linux Foundation Cert Prep: System Design and Deployment (Ubuntu)
Learning Azure DevOps
Penetration Testing: Advanced Enumeration
CISM Cert Prep: 3 Information Security Program Development and Management
Data Science on Google Cloud Platform: Exploratory Data Analytics
Wireshark: Advanced Tools and Techniques
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 1 Planning and Scoping
Microsoft PowerApps Essential Training: The Basics
CASP+ Cert Prep: 4 Technical Integration of Enterprise Security
Learning Excel Online (Office 365)
AutoCAD Map 3D Essential Training
Advanced Microsoft Power BI
SharePoint 2019: Customizing with Themes and CSS
Data Science on Google Cloud Platform: Predictive Analytics
Learning PC Maintenance and Performance
SharePoint 2019 Essential Training: The Basics
Windows Server 2019: First Look
Effectively Leading Digital Transformation
Access 2019: Queries
CISM Cert Prep: 2 Information Risk Management
Introduction to SAN and NAS Storage
R Programming in Data Science: High Volume Data
Linux System Engineer: Database Servers Using MariaDB
SharePoint Advanced: Document Creation and Automation
Google Cloud Platform for Machine Learning Essential Training
Learning Security Frameworks
Learning ArcGIS Python Scripting
Blockchain: Learning Solidity
SSCP Cert Prep: The Basics
The Data Science of Nonprofit Service Organizations, with Barton Poulson
SharePoint for Enterprise: Site Owners
Access 2019: Tips, Tricks, and Techniques
SharePoint: Creating Communication Sites
Inside the Breach
PowerShell: Scripting for Advanced Automation
Python Theory for Network Engineers
Kali Linux on Windows 10 First Look
Business Analytics: Forecasting with Trended Baseline Smoothing
Everyday Statistics, with Eddie Davila
PowerShell: Functions for Advanced Automation
CISM Cert Prep: 1 Information Security Governance
DJ Patil: Ask Me Anything
The Data Science of Healthcare, Medicine, and Public Health, with Barton Poulson
Security Tips Weekly
Python NAPALM Network Automation
Python Network Programmability: Scaling Scripts
Business Analytics: Forecasting with Seasonal Baseline Smoothing