آموزش های مرتبط با IT

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با IT است که تعداد آن ها 884 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design Audio Review
Digital Transformation Tips
Microsoft Azure Synapse for Developers
CSSLP Cert Prep: 2 Secure Software Requirements
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02): 2 Storage Design
PostgreSQL Essential Training
CIPP/US Cert Prep: 1 U.S. Privacy Environment
FileMaker Pro Essential Training
Introduction to Cloud Computing for IT Pros
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
R Essential Training Part 2: Modeling Data
Amazon EC2 Deep Dive
Amazon EC2 Load Balancers
Amazon EC2 Fundamentals
CompTIA Cloud+ Cert Prep 1 (CV0-002): Introduction to the Cloud and System Requirements
Azure for DevOps: Continuous Integration
Tableau Essential Training (2020.1)
Cert Prep: LPI Linux Essentials (010-160)
The Data Science of Experimental Design
Privacy by Design: Data Classification
SQL Server Machine Learning Services: R
Future Proofing Your Data Science Career
Soft Skills for Information Security Professionals
Risk Management for IT and Cybersecurity Managers
Advanced Linux: The Linux Kernel
Jira: Basic Administration
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 3 Manage Security Operations
R Essential Training: Wrangling and Visualizing Data
The Non-Technical Skills of Effective Data Scientists
Cloud Hadoop: Scaling Apache Spark
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
CCNA (200-301) Cert Prep: Security, Automation, and Programmability
AWS: Networking
Oracle Database 19c: Basic SQL
Microsoft Cloud Fundamentals: Exchange Online and Security
Microsoft Cloud Fundamentals: Troubleshooting Microsoft Online Services
Introduction to AWS for Non-Engineers: 3 Core Services
Wireless Networking Essential Training
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Azure: Understanding the Big Picture
Learning Hadoop
DevSecOps: Tips for Success
Office 365 for Administrators: Troubleshooting Issues for Users
Microsoft Azure: Controlling Cost
AWS for Developers: S3
CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 4 Software and Systems Security
Configure and Manage Workload Integrations
Power BI Dataflows Essential Training
Building a Home IT Lab
Microsoft Office 365: Administration
Python Data Analysis
SQL Server Machine Learning Services: Python
Learning Claris Connect
AWS Administration: Security Fundamentals
Cloud NoSQL for SQL Professionals
Power Apps: Building Data-Driven Apps
AWS Administration: Security Operations
Serverless Static Websites on AWS
Building Dynamic Websites using AWS Lambdas
CCNA (200-301) Cert Prep: IP Connectivity and Services
Learning Power BI Desktop
Azure App Configuration
Windows 10: Troubleshooting Cloud Integration
Azure Essential Training for Developers
Cybersecurity at Work
Predictive Analytics Essential Training for Executives
ServiceNow: Basic Administration
Big Data Analytics with Hadoop and Apache Spark
Apache Flink: Batch Mode Data Engineering
Apache Flink: Exploratory Data Analytics with SQL
Power BI Essential Training
Apache Flink: Real-Time Data Engineering
Leveraging Cloud-Based Machine Learning on Google Cloud Platform: Real World Applications
Azure Microservices with .NET Core for Developers
Ethical Hacking: Cloud Computing
Configure and Manage OneDrive and Teams
Threat Modeling: Repudiation in Depth
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance Audio Review
Power BI Quick Tips
Azure Administration: Business Continuity
Learning AI for Security
Azure Service Fabric for Developers
Cert Prep: LPIC-1 Exam 101 (Version 5.0)
vSphere 6.7 Foundations: Administer Resource Management Features
CySA+ (CS0-002) Cert Prep 1: Threat Management
vSphere 6.7 Foundations: Storage
LinkedIn Learning Highlights: Data Science and Analytics
Azure for Developers: Security Best Practices
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
Introduction to Digital Twins
Integrate LinkedIn Sales Navigator with Your CRM
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 2: Files and Applications, Networking, and Security
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 1: Computer Basics, Hardware, and Operating Systems
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 3: Computer Maintenance and Troubleshooting, Databases, and Programming
Serverless and Microservices for AWS
SAP ERP: Beyond the Basics
Azure for DevOps: Application Infrastructure
Microsoft Azure: Active Directory
Azure for DevOps: Dependency Management
Create a vSphere 6.7 VCP Lab with VMware Workstation
Cisco Certifications: First Steps
Safeguarding AI
Data Dashboards in Power BI
Enterprise Architecture in Practice
CCNA (200-301) Cert Prep: Network Fundamentals and Access
AWS: Monitoring and Reporting
Azure Cosmos DB: SQL API Deep Dive
Data Ingestion with Python
Leveraging Cloud Computing for IoT
AWS for DevOps: Performance Optimization Best Practices
AWS Infrastructure as Code for Software Developers
Ethical Hacking: Cryptography
Azure for Developers: Cosmos DB
AWS Essential Training for Developers
Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
Planning and Configuring a Microsoft Messaging Platform
SQL: Data Reporting and Analysis
IT Service Desk: Service Management
Learning Microsoft Dynamics Talent
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
SPSS Statistics Essential Training
Learning Debian Linux
Querying Microsoft SQL Server 2019
Learning Oracle Database 19c
Tableau and R for Analytics Projects
AI in Business Essential Training
AI in Fintech Essential Training
Azure Quick Tips for Developers
Creating a Security Awareness Program
Data Curation Foundations
Python for Students
Using Python for Automation
Nail Your DevOps Interview
ABAP for SAP Users
SAP Ariba Supply Chain Collaboration Overview
ArcGIS Pro 2.4 Essential Training
AWS for Developers: Identity Access Management (IAM)
Learning QGIS
Python for Data Science Essential Training Part 2
Python for Data Science Essential Training Part 1
Developing Skills for AWS Alexa
Using Power BI with Excel
Power BI Top Skills
Learning FreeNAS
vSphere 6.7 Professional Part 07: Resource Management
vSphere 6.7 Professional Part 08: Troubleshooting
vSphere 6.7 Professional Part 09: Backup and Recovery
vSphere 6.7 Professional Part 05: Updates and Upgrades
vSphere 6.7 Professional Part 06: Deploying Virtual Machines and Hosts
IT Security Foundations: Core Concepts
vSphere 6.7 Professional Part 01: Managing Networking
vSphere 6.7 Professional Part 02: Managing Storage
vSphere 6.7 Professional Part 03: Monitoring Tools
Power BI Data Methods
Transfer Learning for Images Using PyTorch: Essential Training
macOS Catalina New Features
Implementing a Privacy, Risk, and Assurance Program
PyTorch Essential Training: Deep Learning
Exam Tips: AWS Certified Solutions Architect - Associate
Android App Penetration Testing
Text Analytics and Predictions with R Essential Training
Full Stack Web Development with Flask
OWASP Top 10: #7 XSS and #8 Insecure Deserialization
CCSP Cert Prep: 4 Cloud Application Security
Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
Introducing AI to Your Organization
Learning PowerShell Core
Docker on AWS
Relational Databases Essential Training
vSphere 6.7 Professional Part 04: Securing a Deployment
Azure Resources for AWS Architects
Big Data in the Age of AI
Advanced and Specialized Statistics with Stata
Learning System Center Configuration Manager
Excel VBA: Process Modeling
Microsoft 365 Essential Training
Managing Modern Desktops: Windows 10 Deployment, Updating, Policies and Profiles
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cloud Complexity Management for Multicloud Deployments
Ethical Hacking: Vulnerability Analysis
Cloud Security Considerations for General Industry
DevSecOps: Continuous Application Security
Power BI Data Modeling with DAX
Ethical Hacking: Hacking Web Servers and Web Applications
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Concepts
Learning IP Addressing
Amazon Web Services: Exploring Business Solutions
Azure Administration: Implement and Manage Application Services
Windows 10: Manage and Maintain Windows 10
Learning R
IT Service Desk: Monitoring and Metrics Fundamentals
Azure Active Directory: Basics
Essential Math for Machine Learning: Python Edition
Operating System Forensics
SQL Server Integration Services
AWS Quick Tips for Developers
Web Security: User Authentication and Access Control
Windows Server 2019: Advanced Networking Features
Learning Microsoft PowerApps
Ethical Hacking: The Complete Malware Analysis Process
Firewall Administration Essential Training
Learning Cyber Incident Response and Digital Forensics
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 7 Application Deployment
Learning SAP MM (Materials Management)
Offline Application Security Testing Essential Training
Data Science Foundations: Fundamentals
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 4 Compute Services
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Tools and Analysis
Juniper Security Policies Fundamentals
Online Application Security Testing Essential Training
Learning SAP SD (Sales and Distribution)
AWS Certified Solutions Architect - Associate: 3 Virtual Private Cloud
Learning VPN
Introduction to Quantum Computing
Azure Administration: Manage Identities
AWS for Developers: ECS and Multi-Region Load Balancing
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01): 2 Storage Design
Creating Interactive Tableau Dashboards
Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms
R Programming in Data Science: Dates and Times
Building Data Apps with R and Shiny: Essential Training
SQL Server: Reporting Services
AWS for Developers: PayPal Payment Processing with Lambdas
Learning G Suite Administration
AWS for Developers: RDS MySQL Database with Lambdas
Algorithmic Trading and Finance Models with Python, R, and Stata Essential Training
AWS for Developers: DynamoDB
Ethical Hacking: Hacking IoT Devices
Microsoft Exchange Server Essential Training: Installation and Configuration
Git for System Administration
The Data Game of Fantasy Football
Cloud Native Development with Node.js, Docker, and Kubernetes
MySQL Installation and Configuration
Learning Public Data Sets
Introduction to SAP OpenUI5 Apps
Ethical Hacking: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
SAP Fiori Apps Library
Learning HubSpot CRM
Learning Cloud Computing: Cloud Governance
Apache Spark Deep Learning Essential Training
Blockchain for Developers: Hyperledger Fabric on Azure
Data Science on Google Cloud Platform: Architecting Solutions
Cloud-Native Development Using Java with Eclipse MicroProfile
Incident Response Planning
Securing Windows Server 2019
PowerShell for SQL Server Administration
The Cybersecurity Threat Landscape
Docker for Data Scientists
PowerShell for Exchange Administration
Introduction to AWS for Non-Engineers: 2 Security
Text Analytics and Predictions with Python Essential Training
Microsoft Flow: Approval Flows
Microsoft Flow: Button Flows
Material Requirements Planning (MRP) Strategies in SAP
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations
Introduction to Deep Learning with OpenCV
Learning Lean IT
Managing and Analyzing Data in Excel (Office 365/Excel 2019)
Microsoft SQL Server 2019: New Features
SAP Business One Essential Training
Excel Statistics Essential Training: 1
Excel Statistics Essential Training: 2
Google Cloud Platform Essential Training
SAP Accounts Receivable Boot Camp
Learning Azure Management Tools
SAP S/4 HANA Financial Accounting Overview
Bash Patterns and Regular Expressions
CompTIA A+ (220-1001 and 220-1002) Cert Prep: The Basics
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 10: Printers
Learning Cloud Computing: Core Concepts
Introduction to Machine Learning with KNIME
SAP Transportation Management Overview
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 8 Security and Organization
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 9: Portable Computing
Introduction to Spark SQL and DataFrames
IT Security Foundations: Operating System Security
Cloud Architecture: Core Concepts
Learning Fedora Linux
Learning Tor and the Dark Web
Business Analytics: Multiple Comparisons in R and Excel
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 8: Internet and the Cloud
Learning Supply Chain Cybersecurity
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 6: Networking, Security, and More
VMware vSphere 6.5 Deploying VMs and Hosts
Cert Prep: ITIL® 4 Foundation
Windows 10 May 2019 Update Essential Training
Windows 10 May 2019 Update New Features
Tech Sense
VMware Horizon View 7.5 Essential Training
Microsoft SQL Server 2019 Essential Training
Azure Administration: Configure and Manage Virtual Networks
Building Intelligent Chatbots on AWS
Azure Redis Cache
Applied Machine Learning: Algorithms
VMware vSphere 6.5 Advanced Networking
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 2: Implementation Considerations
VMware vSphere 6.5 Security
AWS for Developers: Data-Driven Serverless Applications with Kinesis
OWASP Top 10: #3 Sensitive Data Exposure and #4 External Entities (XXE)
Developing on AWS Pinpoint for Analytics and User Engagement
Applied Machine Learning: Foundations
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 6: Physical Networking
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 7: Understanding Networking
Windows Server 2019: Deploying Containers
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 4: Command-Line Interface and Scripting Languages
Introduction to 5G
SAP Financials Essential Training
VMware vSphere 6.5 Updates and Upgrades
Programming Foundations: Web Security
Cert Prep: Red Hat Certified System Engineer (EX300)
Advanced SQL for Data Science: Time Series
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 5 Troubleshooting Operating Systems
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 5: Display Technologies
Managing App Secrets in .NET Core
Cloud Security Considerations for the Healthcare Industry
Windows 10: Implementation
Microsoft 365: Health and Security
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 4: Storage and Peripherals
Cybersecurity for IT Professionals
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 3 Windows and More
Windows Server 2019: Configure Hyper-V
Learning Microsoft SQL Server 2019
Tableau Essential Training
Data Fluency: Exploring and Describing Data
AWS CLI: Tips and Tricks
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Wireshark: Packet Loss and Recovery
Building Recommender Systems with Machine Learning and AI
SAS Essential Training: 1 Descriptive Analysis for Healthcare Research
CompTIA A+ (220-1001): Cert Prep 2 Microprocessing and RAM
CompTIA A+ (220-1001): Cert Prep 3 Core Hardware
Windows Server 2019: High Availability
macOS Quick Tips
Ethics and Law in Data Analytics
Advanced Predictive Modeling: Mastering Ensembles and Metamodeling
SAS Essential Training: 2 Regression Analysis for Healthcare Research
Advanced SQL for Query Tuning and Performance Optimization
Excel: Advanced Formulas and Functions
Learning Subnetting
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 1 Getting Started
Developing Long-Running Tasks with Microsoft Azure
CompTIA A+ (220-1001): Cert Prep 1 The Basics
Network Forensics
Ethical Hacking: Denial of Service
Windows Server 2019: Remote Access Solutions
Introduction to jamovi
Kubernetes: Continuous Delivery with Spinnaker
Windows Autopilot Essential Training
Learning CentOS Linux
Windows Server 2019: Storage Services
Azure Administration Essential Training
Windows Server 2019: Active Directory Certificate Services
Windows Server 2019: Implementing Group Policy
Learning ITIL®
ITIL® Foundation 4 First Look
Azure: Understanding the Big Picture
Threat Modeling: Spoofing In Depth
Azure Data Studio Essential Training
Ethical Hacking: Introduction to Ethical Hacking
Learning XAI: Explainable Artificial Intelligence
Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts
AWS for Developers: Simple Email Service (SES)
Learning SSL/TLS
Learning Computer Forensics
Learning VMware vSAN
Introduction to Stata 15
Learning IoT Development with Azure
CISM Cert Prep: The Basics
Cert Prep: VMware Certified Associate (VCA-DBT)
Linux System Engineer: Bash Shell Scripting for Automation
Security Testing Essential Training
Azure Administration: Implement and Manage Storage
Windows Server 2019: DHCP and DNS
Azure Databricks Essential Training
Apache PySpark by Example
Linux System Engineer: Network Bonding, IPv6, Routing, and Virtual Systems
Microsoft Project Online: Administration
The Psychology of Living In A Data-Driven World
Transitioning to a Career in Cybersecurity
Securing Cryptocurrencies
Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business
Learn Apache Kafka for Beginners
Exam Prep: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100)
Wireshark: VoIP
AWS for Developers: AWS AppSync with GraphQL
AI Accountability Essential Training
Learning Mobile Device Security
Windows Server 2019: File Services
Qlik Sense Essential Training
Learning Excel: Data-Analysis
Foundations of The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)
Cleaning, Transforming and Prepping Your Data With Tableau Prep
Amazon Web Services: Deploying and Provisioning
Learning Salesforce CPQ
SAP ERP Essential Training
Learning Data Visualization
Windows Server 2019: Manage, Monitor, and Maintain Servers
Learning Salesforce Admin
Building Serverless Xamarin Apps with Azure
Machine Learning and AI Foundations: Predictive Modeling Strategy at Scale
Penetration Testing: Advanced Tunneling and Exfiltration
AWS for Developers: Deploying Your Application to the Cloud
Azure Storage for Developers: Files
Microsoft Certifications: Exams, Paths, Certifications, and Resources
Windows Server 2019: Active Directory Enterprise Infrastructure
Continuous Delivery with Azure DevOps
R Programming in Data Science: High Variety Data
Linux System Engineer: Mail Systems Using Postfix
Azure Weekly Insights
Salesforce Administrator Cert Prep: 4 Collaboration, Data Management and Automation
Salesforce Administrator Cert Prep: 5 Analytics and Mobile Administration
Cisco BGP Essential Training
CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep
SharePoint Online Essential Training: Beyond the Basics
Windows Server 2019: Installation and Configuration
Windows Server 2019: Install and Configure Active Directory
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 3 Select Your Attacks
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 4 Select Your Attacks (II)
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 5 Selecting Pen Testing Tools
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 6 Using Scripting in Pen Testing
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 7 Reporting and Communication
Program Management for IT Professionals
CISM Cert Prep: 4 Information Security Incident Management
Introduction to Cloud Computing for IT Pros
Learning Vulnerability Management
Windows 10: Networking
Configuration Manager: Maintain Inventory and Operating Systems
Windows Server 2019 Essential Training
Troubleshooting Common PC Issues for Users
CASP+ Cert Prep: 5 Research, Development and Collaboration
Computer Components and Peripherals for IT Technicians
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 2 Survey the Target
Linux Foundation Cert Prep: System Design and Deployment (Ubuntu)
Learning Azure DevOps
Penetration Testing: Advanced Enumeration
CISM Cert Prep: 3 Information Security Program Development and Management
Data Science on Google Cloud Platform: Exploratory Data Analytics
Wireshark: Advanced Tools and Techniques
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 1 Planning and Scoping
Microsoft PowerApps Essential Training: The Basics
Learning Excel Online (Office 365)
AutoCAD Map 3D Essential Training
Advanced Microsoft Power BI
SharePoint 2019: Customizing with Themes and CSS
Learning PC Maintenance and Performance
SharePoint 2019 Essential Training: The Basics
Windows Server 2019: First Look
Effectively Leading Digital Transformation
Access 2019: Queries
CISM Cert Prep: 2 Information Risk Management
Introduction to SAN and NAS Storage
R Programming in Data Science: High Volume Data
Linux System Engineer: Database Servers Using MariaDB
SharePoint Advanced: Document Creation and Automation
Google Cloud Platform for Machine Learning Essential Training
Learning Security Frameworks
Learning ArcGIS Python Scripting
Blockchain: Learning Solidity
SSCP Cert Prep: The Basics
The Data Science of Nonprofit Service Organizations, with Barton Poulson
SharePoint for Enterprise: Site Owners
Access 2019: Tips, Tricks, and Techniques
SharePoint: Creating Communication Sites
Inside the Breach
PowerShell: Scripting for Advanced Automation
Python Theory for Network Engineers
Kali Linux on Windows 10 First Look
Business Analytics: Forecasting with Trended Baseline Smoothing
Everyday Statistics, with Eddie Davila
PowerShell: Functions for Advanced Automation
CISM Cert Prep: 1 Information Security Governance
DJ Patil: Ask Me Anything
The Data Science of Healthcare, Medicine, and Public Health, with Barton Poulson
Security Tips Weekly
Python NAPALM Network Automation
Python Network Programmability: Scaling Scripts
Business Analytics: Forecasting with Seasonal Baseline Smoothing
Planning a Small Business Cloud Strategy
SharePoint Online Essential Training: The Basics
Deep Learning: Face Recognition
Deep Learning: Image Recognition
Security Testing: Nmap Security Scanning
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Windows 10 in the Enterprise
Cert Prep: CompTIA Server+ Exam (SK0-004): The Basics
Cisco ICND2 Cert Prep: Infrastructure Maintenance
Salesforce Administrator Cert Prep: The Basics
CASP+ Cert Prep: The Basics
Wireshark: Functionality
Amazon EC2 Fundamentals
Cybersecurity for Executives
Windows 10: Advanced Troubleshooting for Enterprise IT
Microsoft Office 365: Advanced Threat Protection
Cert Prep: Microsoft Azure Administrator Certification Transition Exam (AZ-102)
Network Automation Quick Start
Amazon EC2 Load Balancers (2018)
Learning Cloud Computing: Networking
SharePoint Advanced: Working with PowerPivot
R Programming in Data Science: High Velocity Data
The Data Science of Educational Management and Policy, with Barton Poulson
Amazon EC2 Deep Dive (2018)
AI The LinkedIn Way: A Conversation with Deepak Agarwal
Data Science on Google Cloud Platform: Designing Data Warehouses
Cloud Architecture: Design Decisions
Learning TensorFlow with JavaScript
Building a Security Awareness Program: Phishing Simulations
Microsoft Flow Essential Training
Power BI Essential Training
Help Yourself: Tech Tips Weekly
Learning Cloud Computing: Cloud Storage
Wireshark Essential Training
Data Science Tools of the Trade: First Steps
MATLAB 2018 Essential Training
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 7 Wireless, Virtual, Cloud, and Mobile Networking
CompTIA Network+ Cert Prep: 9 Managing the Network
CySA+ Cert Prep: The Basics
CASP+ Cert Prep: 3 Enterprise Security Operations
Microsoft PowerApps Essential Training: Beyond the Basics
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 6 Advanced IP Networking
Learning Ubuntu Server
Learning Cloud Computing: Serverless Computing
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 3 The World of TCP/IP
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 5 Securing TCP/IP
CompTIA Network+ Cert Prep: 8 Building a Real-World Network
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 4 Making TCP/IP Work
Foundations of Enterprise Content Management
Data Science on Google Cloud Platform: Building Data Pipelines
Cleaning Bad Data in R
CISA Cert Prep: The Basics
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 2 The Physical Network
Machine Learning and AI Foundations: Classification Modeling
Linux System Engineer: Web Servers and DNS using Apache, NGINX, and BIND
Deploying Scalable Machine Learning for Data Science
PowerShell: Scripting for Server Administration
Learning Linux Command Line
Access: Building a Sales Database
Penetration Testing: Advanced Web Testing
Learning Amazon Connect: Create and Manage a Contact Center
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 1 Understanding Networks
IT Security: A Brief History
IT Security: A Brief History
Getting Started in Data Science
Getting Started in Data Science
Network Virtualization: SDN Overlay Solutions
Learning Ubuntu Desktop
Machine Learning for Marketing: Essential Training
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 7 Content and Endpoint Security
Cisco ICND2 Cert Prep: WAN Technologies
Test-Driven Infrastructure with Chef
CySA+ Cert Prep: 6 Security Tools and Practices
Salesforce 2018: LinkedIn Sales Navigator Integration
Planning a Microsoft Cloud Solution
Accelerating TensorFlow with the Google Machine Learning Engine
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 6 Intrusion Prevention
Microsoft Azure: Controlling Cost
Hosting Virtual Machines in a Multicloud Environment
Information Management: Document Security
Python Statistics Essential Training
Cybersecurity for Small and Medium Businesses: Essential Training
Tableau Essential Training
RHCE Cert Prep: Network Filesystems using NFS and Samba
Ethereum: Building Blockchain Decentralized Apps (DApps)
MySQL for Advanced Analytics: Tips, Tricks, & Techniques
Linux Foundation Cert Prep: Remote Access (Ubuntu)
SSCP Cert Prep: 6 Networks and Communications Security
SSCP Cert Prep: 7 Systems and Application Security
Implementing Remote Desktop Services in Azure
Cert Prep: AWS Certified Solutions Architect - Professional
CISA Cert Prep: 4 IT Operations, Maintenance, and Service Delivery for IS Auditors
Practical Linux for Network Engineers: Part 2
Learning Dynamics Talent
Practical Software-Defined Networking: 1 SDN and OpenFlow Quick Start
Practical Linux for Network Engineers: Part 1
Symmetric Cryptography Essential Training
Salesforce: Einstein Analytics
JNCIA (JN0-102) Cert Prep: 3 Routing Fundamentals
JNCIA (JN0-102) Cert Prep: 2 Configuration, Monitor, and Maintain
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 2
Data Science Foundations: Choosing the Right Database
Learning Cloud Computing: Cloud Security
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 1
IT Help Desk for Beginners
JNCIA (JN0-102) Cert Prep: 1 Junos Fundamentals
Practical Software-Defined Networking: 2 SDN and OpenFlow Foundations
Learning Microsoft Power BI Desktop
Installing and Setting up GNS3
Practical Software-Defined Networking: 3 Learning Mininet
Practical Software-Defined Networking: 6 The OpenFlow Protocol
Learning Cloud Computing: The Cloud and DevOps
Cert Prep: MCSA Linux on Azure
Microsoft Azure: Security Concepts
Linux Security and Hardening Essential Training
CySA+ Cert Prep: 5 Identity and Access Management
SQL for Exploratory Data Analysis Essential Training
Securing Windows Server 2016: Implementing Threat Detection Solutions
Learning Infowise for SharePoint
Microsoft Azure: Networking Concepts
Linux System Engineer: iSCSI Storage Area Networks
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: 2 Internet Connectivity
OWASP Top 10: #1 Injection and #2 Broken Authentication
Practical Software-Defined Networking: 4 SDN and OpenFlow Applications
Data Visualization, Storytelling, and Information Design: A Lesson and Listen Series
Dynamics for Power Users: Reports, Charts, and Dashboards
Machine Learning & AI Foundations: Linear Regression
Practical Software-Defined Networking: 5 OpenFlow Physical Switches
AWS for Architects: High Availability and Continuous Deployment
AWS for Architects: Network and Storage Design
Puppet Essential Training
Cryptocurrency Foundations
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 5 Cisco Firewall Technologies
CySA+ Cert Prep: 4 Security Governance
AWS for Architects: Advanced Security
NoSQL Data Modeling Essential Training
Microsoft 365: Achieving GDPR Compliance
Business Collaboration in the Modern Workplace
Linux Foundation Cert Prep: Email Services (Ubuntu)
CySA+ Cert Prep: 3 Cyber Incident Response
Learning Nagios
Learning PowerShell for Windows Server Administration
Project Server for SharePoint 2016
Excel Business Intelligence Part 2: Data Modeling 101
Machine Learning & AI Foundations: Clustering and Association
Learning FileMaker
SharePoint Quick Tips
CISSP Cert Prep: 8 Software Development Security
DevOps for Data Scientists
Excel Business Intelligence Part 3: Power Pivot and DAX
Neural Networks and Convolutional Neural Networks Essential Training
DevOps Foundations: Site Reliability Engineering
CISSP Cert Prep: 7 Security Operations
Windows 10 April 2018 Update New Features
Amazon Web Services: Implementing and Troubleshooting PaaS Products
SharePoint: Integrating with Access
Learning Confluence 2018
AWS Machine Learning by Example
Penetration Testing: Advanced Kali Linux
CySA+ Cert Prep: 2 Vulnerability Management
Microsoft Azure: Backup and Disaster Recovery
SharePoint Online: Surveys
Career Clinic: IT Insights
CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: The Basics
Learning AWS CloudFormation
Learning System Center 2016 Data Protection Manager
Artificial Intelligence Foundations: Neural Networks
Data Visualization in R with ggplot2
Salesforce Tips
Windows as a Service: Planning Deployment
Oracle: Customer Service Suite
Excel 2016 for the Mac: Managing and Analyzing Data
Linux Foundation Cert Prep: Network Security (Ubuntu)
Amazon Web Services Machine Learning Essential Training
CASP Cert Prep: 1 Risk Management
CISSP Cert Prep: 4 Communication and Network Security
CISSP Cert Prep: 5 Identity and Access Management
Running Microsoft Workloads on AWS
Windows Server Build 1709: First Look
Oracle Database 12c: Advanced SQL
Artificial Intelligence Foundations: Machine Learning
CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: 3 Maintenance and Management
SSCP Cert Prep: 5 Cryptography
Yammer 2018 Essential Training
Cisco Certifications: First Steps
Business Analytics Foundations: Descriptive, Exploratory, and Explanatory Analytics
SharePoint Online: Managing Documents
NLP with Python for Machine Learning Essential Training
Amazon Web Services: Data Analytics
Windows Server 2016: Software Defined Networking Administration
Windows 10 for IT Pros Essential Training
Advanced SAS Programming for R Users, Part 1
Advanced SAS Programming for R Users, Part 2
CySA+ Cert Prep: 1 Threat Management
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Route Redistribution and Selection
Securing Windows Server 2016: Implementing Workload Specific Security
R Programming in Data Science: Setup and Start
SQL Server 2017: Linux, Docker, and macOS
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 4 Secure Routing and Switching
The Data Science of Gaming and Fantasy Sports
SAS Programming for R Users, Part 1
SAS Programming for R Users, Part 2
SharePoint Advanced: Optimizing e-discovery
Algorithmic Trading and Stocks Essential Training
SharePoint 2016: Branding SharePoint Sites
SharePoint for Enterprise: Data Management
Business Analytics Foundations: Predictive, Prescriptive, and Experimental Analytics
Amazon Web Services: Implementing and Troubleshooting IaaS Products
SQL for Statistics Essential Training
Linux Foundation Cert Prep: Network Administration (Ubuntu)