آموزش های مرتبط با Big Data

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Big Data است که تعداد آن ها 156 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Data Visualization: Storytelling
Data Analytics for Students
Stream Processing Design Patterns with Kafka Streams
Lessons from Data Scientists
15 Mistakes to Avoid in Data Science
Machine Learning with Scikit-Learn
Stream Processing Design Patterns with Spark
Excel VBA: Managing Files and Data
Exam Tips: Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
Python Functions for Data Science
More Python Tips, Tricks, and Techniques for Data Science
Python Data Science Mistakes to Avoid
Get a Remote Data Science Job
Using Public Health Data Sources
A Day In The Life of a Data Scientist
15 Tips for Landing a Data Science Job
Advanced NLP with Python for Machine Learning
Applied AI for IT Operations
Data Visualization for Data Analysis and Analytics
PostgreSQL Essential Training
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
R Essential Training Part 2: Modeling Data
Tableau Essential Training (2020.1)
The Data Science of Experimental Design
SQL Server Machine Learning Services: R
Future Proofing Your Data Science Career
Side Hustle Strategies for Data Science and Analytics Experts
R Essential Training: Wrangling and Visualizing Data
Amazon Web Services: Data Services
The Non-Technical Skills of Effective Data Scientists
Cloud Hadoop: Scaling Apache Spark
Oracle Database 19c: Basic SQL
Learning Hadoop
Power BI Dataflows Essential Training
Python Data Analysis
SQL Server Machine Learning Services: Python
Cloud NoSQL for SQL Professionals
Predictive Analytics Essential Training for Executives
Big Data Analytics with Hadoop and Apache Spark
Apache Flink: Batch Mode Data Engineering
Apache Flink: Exploratory Data Analytics with SQL
Apache Flink: Real-Time Data Engineering
LinkedIn Learning Highlights: Data Science and Analytics
Introduction to Digital Twins
Safeguarding AI
Data Rights Foundations
Data Dashboards in Power BI
Data Ingestion with Python
SQL: Data Reporting and Analysis
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
SPSS Statistics Essential Training
Querying Microsoft SQL Server 2019
Learning Oracle Database 19c
Tableau and R for Analytics Projects
AI in Fintech Essential Training
Python for Students
Python for Data Science Essential Training Part 2
Python for Data Science Essential Training Part 1
Power BI Data Methods
Transfer Learning for Images Using PyTorch: Essential Training
PyTorch Essential Training: Deep Learning
Text Analytics and Predictions with R Essential Training
Introducing AI to Your Organization
Relational Databases Essential Training
Big Data in the Age of AI
Advanced and Specialized Statistics with Stata
Processing Text with R Essential Training
Learning R
Essential Math for Machine Learning: Python Edition
SQL Server Integration Services
Data Science Foundations: Fundamentals
Introduction to Quantum Computing
Creating Interactive Tableau Dashboards
R Programming in Data Science: Dates and Times
Building Data Apps with R and Shiny: Essential Training
SQL Server: Reporting Services
The Data Game of Fantasy Football
MySQL Installation and Configuration
Learning Public Data Sets
Apache Spark Deep Learning Essential Training
Data Science on Google Cloud Platform: Architecting Solutions
Docker for Data Scientists
Processing Text with Python Essential Training
Text Analytics and Predictions with Python Essential Training
Introduction to Deep Learning with OpenCV
Managing and Analyzing Data in Excel (Office 365/Excel 2019)
Microsoft SQL Server 2019: New Features
Excel Statistics Essential Training: 1
Excel Statistics Essential Training: 2
Introduction to Machine Learning with KNIME
Introduction to Spark SQL and DataFrames
Business Analytics: Multiple Comparisons in R and Excel
Microsoft SQL Server 2019 Essential Training
Applied Machine Learning: Algorithms
Applied Machine Learning: Foundations
Advanced SQL for Data Science: Time Series
Business Analytics: Understanding and Using Confidence Intervals
Learning Microsoft SQL Server 2019
Tableau Essential Training
Data Fluency: Exploring and Describing Data
Building Recommender Systems with Machine Learning and AI
SAS Essential Training: 1 Descriptive Analysis for Healthcare Research
Ethics and Law in Data Analytics
Advanced Predictive Modeling: Mastering Ensembles and Metamodeling
SAS Essential Training: 2 Regression Analysis for Healthcare Research
Advanced SQL for Query Tuning and Performance Optimization
Introduction to jamovi
Creating Reports and Presentations with R Markdown and RStudio
Azure Data Studio Essential Training
Learning XAI: Explainable Artificial Intelligence
Introduction to Stata 15
Azure Databricks Essential Training
Apache PySpark by Example
The Psychology of Living In A Data-Driven World
Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business
Learn Apache Kafka for Beginners
AI Accountability Essential Training
Qlik Sense Essential Training
Learning Excel: Data-Analysis
Foundations of The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)
Cleaning, Transforming and Prepping Your Data With Tableau Prep
Learning Data Visualization
Machine Learning and AI Foundations: Predictive Modeling Strategy at Scale
R Programming in Data Science: High Variety Data
Data Science on Google Cloud Platform: Exploratory Data Analytics
Data Science on Google Cloud Platform: Predictive Analytics
R Programming in Data Science: High Volume Data
Google Cloud Platform for Machine Learning Essential Training
Learning ArcGIS Python Scripting
Blockchain: Learning Solidity
The Data Science of Nonprofit Service Organizations, with Barton Poulson
Business Analytics: Forecasting with Trended Baseline Smoothing
Everyday Statistics, with Eddie Davila
DJ Patil: Ask Me Anything
The Data Science of Healthcare, Medicine, and Public Health, with Barton Poulson
Business Analytics: Forecasting with Seasonal Baseline Smoothing
Deep Learning: Face Recognition
Deep Learning: Image Recognition
R Programming in Data Science: High Velocity Data
The Data Science of Educational Management and Policy, with Barton Poulson
AI The LinkedIn Way: A Conversation with Deepak Agarwal
Data Science on Google Cloud Platform: Designing Data Warehouses
Learning TensorFlow with JavaScript
Data Science Tools of the Trade: First Steps
MATLAB 2018 Essential Training
Data Science on Google Cloud Platform: Building Data Pipelines
Cleaning Bad Data in R
Machine Learning and AI Foundations: Classification Modeling
Deploying Scalable Machine Learning for Data Science
Machine Learning for Marketing: Essential Training
Accelerating TensorFlow with the Google Machine Learning Engine
Python Statistics Essential Training
Tableau Essential Training
MySQL for Advanced Analytics: Tips, Tricks, & Techniques
Data Science Foundations: Choosing the Right Database
Introduction to AWS DeepLens
SQL for Exploratory Data Analysis Essential Training
Data Visualization, Storytelling, and Information Design: A Lesson and Listen Series
Machine Learning & AI Foundations: Linear Regression
Cryptocurrency Foundations
NoSQL Data Modeling Essential Training
Machine Learning & AI Foundations: Clustering and Association
DevOps for Data Scientists
Neural Networks and Convolutional Neural Networks Essential Training
AWS Machine Learning by Example
Artificial Intelligence Foundations: Neural Networks
Data Visualization in R with ggplot2
Excel 2016 for the Mac: Managing and Analyzing Data
Amazon Web Services Machine Learning Essential Training
Oracle Database 12c: Advanced SQL
Artificial Intelligence Foundations: Machine Learning
Business Analytics Foundations: Descriptive, Exploratory, and Explanatory Analytics
NLP with Python for Machine Learning Essential Training
Advanced SAS Programming for R Users, Part 1
Advanced SAS Programming for R Users, Part 2
R Programming in Data Science: Setup and Start
SQL Server 2017: Linux, Docker, and macOS
The Data Science of Gaming and Fantasy Sports
SAS Programming for R Users, Part 1
SAS Programming for R Users, Part 2
Business Analytics Foundations: Predictive, Prescriptive, and Experimental Analytics
SQL for Statistics Essential Training
Picking the Right Chart for Your Data
Learning GDPR
Designing Big Data Healthcare Studies, Part One
Designing Big Data Healthcare Studies, Part Two
Edge Analytics: IoT and Data Science
Business Analytics: Forecasting with Exponential Smoothing
Learning Data Analytics
Learning Data Analytics
Data Analytics for Business Professionals
Data Science & Analytics Career Paths & Certifications: First Steps
Data Science & Analytics Career Paths & Certifications: First Steps
GDPR Compliance: Essential Training
Oracle Database 12c: Basic SQL
R for Data Science: Lunchbreak Lessons
Learning SQL Server 2017
The Data Science of Government and Political Science, with Barton Poulson
Technology and Data Careers in Government
Blockchain: Beyond the Basics
Oracle Database 12c: Security
SQL Server 2017: What's New
The Data Science of Sports Management, with Barton Poulson
Spark for Machine Learning & AI
Elasticsearch Essential Training
pandas Essential Training
Artificial Intelligence Foundations: Thinking Machines
Meta-analysis for Data Science and Business Analytics
Architecting Big Data Applications: Batch Mode Application Engineering
Architecting Big Data Applications: Real-Time Application Engineering
The Data Science of Economics, Banking, and Finance, with Barton Poulson
SQL Server 2016: Provision a Database
Oracle Database 12c: Backup and Recovery
HBase Essential Training
Learning the R Tidyverse
R: Interactive Visualizations with htmlwidgets
Understanding & Prioritizing Data Privacy
Scala Essential Training for Data Science
Bracketology Club: Using March Madness to Learn Data Science
SQL Server 2016: Administer a Database Infrastructure
Data Wrangling in R
Python for Data Science Tips, Tricks, & Techniques
Cassandra Data Modeling Essential Training
Insights on Data Science: Lillian Pierson
Building and Deploying Deep Learning Applications with TensorFlow
Building Deep Learning Applications with Keras 2.0
Apache Spark Essential Training: Big Data Engineering
The Data Science of Retail, Sales, and Commerce
Financial Forecasting with Big Data
The Data Science of Media and Entertainment with Barton Poulson
Data Science Foundations: Python Scientific Stack
Hadoop for Data Science Tips, Tricks, & Techniques
Building a Recommendation System with Python Machine Learning & AI
Blockchain Basics
Smarter Cities: Using Data to Drive Urban Innovation
The Essential Elements of Predictive Analytics and Data Mining
Applied Economic Forecasting with Big Data
Extending Hadoop for Data Science: Streaming, Spark, Storm, and Kafka
Predictive Customer Analytics
Machine Learning & AI: Advanced Decision Trees
Oracle 12c Release 2 New Features & The Oracle Cloud
Advanced SQL for Data Scientists
Data-Driven Network Security Essentials
Learning Python for Data Science, with Tim Fox and Elephant Scale
Looker First Look
Presto Essentials: Data Science
Kafka Essential Training
Mathematica 11 Machine Learning
Tableau 10: Mastering Calculations
Business Analytics: Data Reduction Techniques Using Excel and R
Python for Data Science Essential Training
Machine Learning & AI Foundations: Recommendations
Integrating Tableau and R for Data Science
Apache Spark Essential Training
Learning Oracle Database 12c
Machine Learning & AI Foundations: Value Estimations
Oracle 12c: New Features
The Data Science of Marketing
Machine Learning & AI Foundations: Decision Trees
Learning Data Science: Tell Stories With Data
Advanced NoSQL for Data Science
Logistic Regression in R and Excel
Java for Data Scientists Essential Training
Data Science Foundations: Data Engineering
Analyzing Big Data with Hive
Healthcare Analytics: Regression in R
Learning Data Science: Ask Great Questions
DC.js for Data Science Essential Training
Twelve Myths About Data Science
Crossfilter for Data Science Essential Training
Social Network Analysis Using R
Statistics Foundations: 3
Developing Microsoft SQL Server 2016 Databases
Descriptive Healthcare Analytics in R
Learning Data Science: Using Agile Methodology
Creating Interactive Dashboards in Tableau 10
SQL Tips, Tricks, & Techniques
Data Visualization Tips and Tricks
Learning Data Science: Understanding the Basics
Learning Data Science: Manage Your Team
Oracle 12c Database: Administration
Open Data: Unleashing Hidden Value
D3.js Essential Training for Data Scientists
pandas for Data Science
Julia for Data Scientists First Look
SQL: Data Reporting and Analysis
Tableau 10 Essential Training
NumPy Data Science Essential Training
Learning Watson Analytics
Tableau 10 New Features
Tableau 10 for Data Scientists
Data Science Foundations: Data Mining
Learning Data Governance
Learning Microsoft SQL Server 2016
Excel Statistics Essential Training: 2
R for Excel Users
Data Science Tips Weekly
Data Science Foundations: Fundamentals
Amazon Web Services for Data Science
Hadoop: Data Analysis
Google Data Studio First Look
Creating Interactive Presentations with Shiny and R
Data Science Tips (2016)
Microsoft SQL Server 2014: Backup and Recovery
Learning Information Governance
Big Data Foundations: Program Management
Excel Statistics Essential Training: 1
Big Data Foundations: Building Architecture and Teams
Python: Data Analysis
Creating Interactive Dashboards in Tableau
Mathematica 10: Advanced Analysis
Amazon Web Services: Data Services
Transitioning from Data Warehousing to Big Data
Learning Public Data Sets
Business Analytics: Prescriptive Analytics
Learning Mathematica 10
Access 2013: Forms and Reports
Learning Hadoop
Big Data Foundations: Techniques and Concepts
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
R Statistics Essential Training
Learning R
Learning Transact-SQL
Learning NoSQL Databases