آموزش های مرتبط با Business Intelligence

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Business Intelligence است که تعداد آن ها 119 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Excel Supply Chain Analysis: Solving Transportation Problems
Artificial Intelligence Tools and Concepts
Power BI: Dashboards for Beginners
Microsoft Power Automate Essential Training
Learning Power BI Service for Consumers
Yammer Essential Training
Digital Transformation Tips
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
Power BI Dataflows Essential Training
Learning Claris Connect
Power Apps: Building Data-Driven Apps
Learning Power BI Desktop
Power BI Essential Training
Power BI Quick Tips
Excel: Macros in Depth (Office 365/Excel 2019)
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
SAP ERP: Beyond the Basics
Data Dashboards in Power BI
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
Tableau and R for Analytics Projects
AI in Business Essential Training
AI in Fintech Essential Training
Using Python for Automation
ABAP for SAP Users
SAP Ariba Supply Chain Collaboration Overview
Using Power BI with Excel
Power BI Top Skills
Power BI Data Methods
Excel VBA: Process Modeling
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Power BI Data Modeling with DAX
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Concepts
Learning SAP MM (Materials Management)
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Tools and Analysis
Learning SAP SD (Sales and Distribution)
Algorithmic Trading and Finance Models with Python, R, and Stata Essential Training
Introduction to SAP OpenUI5 Apps
SAP Fiori Apps Library
Microsoft Flow: Approval Flows
Microsoft Flow: Button Flows
Material Requirements Planning (MRP) Strategies in SAP
SAP Transportation Management Overview
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
Tableau Essential Training
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Excel: Advanced Formulas and Functions
Excel: Advanced Formulas and Functions
Microsoft PowerApps: Using the Common Data Service
Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business
SAP ERP Essential Training
Business Intelligence for Consultants
Excel in the Real World
Learning Excel Online (Office 365)
AutoCAD Map 3D Essential Training
Advanced Microsoft Power BI
Excel: PivotTables in Depth
Effectively Leading Digital Transformation
Business Analytics: Forecasting with Trended Baseline Smoothing
Business Analytics: Forecasting with Seasonal Baseline Smoothing
Excel 2019 for Mac Essential Training
Soft Skills for Sales Professionals
SharePoint Advanced: Working with PowerPivot
Power BI Essential Training
Power BI for Marketers
Advanced Business Development: Communication and Negotiation
Consulting Professional Weekly Tips
Learning Microsoft Power BI Desktop
Business Development Foundations: Researching Market and Customer Needs
Excel Business Intelligence Part 2: Data Modeling 101
Excel Business Intelligence Part 1: Power Query
Excel Business Intelligence Part 3: Power Pivot and DAX
Excel: Statistical Process Control
Excel 2016 for the Mac: Managing and Analyzing Data
Yammer 2018 Essential Training
Amazon Web Services: Data Analytics
Algorithmic Trading and Stocks Essential Training
SQL for Statistics Essential Training
Pricing Analytics for Corporate Finance Essential Training
Learning Excel Online
IT Security: Key Policies and Resources
GDPR Compliance: Essential Training
Excel: Scenario Planning and Analysis
pandas Essential Training
Excel for Marketers
Excel: Analyzing and Visualizing Cash Flows
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2016
Excel 2016: Avoiding Common Mistakes
Creating Reports in Word 2016
Excel 2016: Working with Dates and Times
Microsoft Excel: Using Solver for Decision Analysis
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Expert Part Two (77-428)
Excel 2016: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
SurveyMonkey Essential Training
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Expert Part One (77-427)
Measuring Business Performance
Learning Data Science: Tell Stories With Data
Excel 2016: Cleaning Up Your Data
Cert Prep: Access 2016 Microsoft Office Specialist (77-730)
Mathematica 11 Essential Training
Learning Data Science: Ask Great Questions
Crystal Reports 2016 Essential Training
Statistics Foundations: 2
Statistics Foundations: 3
Data Visualization Tips and Tricks
Learning Data Science: Understanding the Basics
Learning Data Science: Manage Your Team
Cert Prep: Access 2010 Microsoft Office Specialist (77-885)
Open Data: Unleashing Hidden Value
D3.js Essential Training for Data Scientists
Julia for Data Scientists First Look
Tableau 10 Essential Training
Tableau 10 New Features
Power BI Pro Essential Training
Excel 2016: Data Validation in Depth
Tableau 10 for Data Scientists
Data Science Foundations: Data Mining
Yammer 2016 Essential Training
Excel Statistics Essential Training: 2
R for Excel Users
Excel 2016: Managing and Analyzing Data
Data Science Tips Weekly
Working with Real-Time Data in Excel
Data Visualization: Storytelling
Learning Minitab
Data Science Tips (2016)
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Specialist (77-420)
Excel for Mac 2016: Pivot Tables in Depth
Learning Microsoft Power BI Desktop
Excel VBA: Process Modeling
Big Data Foundations: Program Management
Excel Statistics Essential Training: 1
Big Data Foundations: Building Architecture and Teams
Visualizing Geospatial Data with Power Map in Excel
Building a Dynamic Heat Map in Excel
Creating Interactive Dashboards in Tableau
Migrating Access Databases to SQL Server
Building Solutions Using Excel 2013 and Access 2013 Together
Tableau 9 Essential Training
Transitioning from Data Warehousing to Big Data
Managing Projects with SharePoint 2013
Solving Optimization and Scheduling Problems in Excel
Creating Interactive Dashboards in Excel 2013
Mathematica 10 Essential Training
Crystal Reports 2013: Linking, Nulls, and Letter Writing
Crystal Reports 2013: Experts and Customizing Reports
Learning Public Data Sets
NoSQL for SQL Professionals
Business Analytics: Prescriptive Analytics
Data Visualization for Data Analysts
Learning Excel Data-Analysis
Excel 2011 for the Mac: Managing and Analyzing Data
SharePoint 2013: Customizing List Forms
Creating Access Web Apps in SharePoint 2013
Microsoft Project Web App Essential Training
Meeting the Challenge of Digital Transformation
Access 2013: Forms and Reports
SQL Server Integration Services
Learning Hadoop
Excel Tips Weekly
Excel VBA: Managing Files and Data
Learning Document Retention and Data Management
Excel 2011 for the Mac: Advanced Formulas and Functions
Learning QlikView
SPSS Statistics Essential Training
Learning Excel Data-Mining
SharePoint Designer 2013: Creating Data-Driven Sites
Learning Power Pivot and SharePoint 2013
AutoCAD Map 3D Essential Training
Advanced MySQL and MariaDB
Learning IBM Connections
Learning Box
Microsoft Business Intelligence Stack Essential Training
Financial Analysis: Making Business Projections
Financial Analysis: Introduction to Business Performance Analysis
Financial Analysis: Analyzing the Top Line with Excel
Financial Analysis: Analyzing the Bottom Line with Excel
Learning Microsoft Business Intelligence Stack
Access 2013: Tips & Tricks
Access 2013: Queries
Managing Documents with SharePoint 2013
Learning Excel Cluster Analysis
AWK Essential Training
Learning Relational Databases (2014)
Crystal Reports 2013 Essential Training
Excel 2013: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2013: Managing and Analyzing Data
Excel 2013: Data Validation
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2013
Crystal Reports 2011 Essential Training
Managing and Analyzing Data in Excel 2010
Setting Up a Database in Excel 2010