آموزش های مرتبط با Security

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Security است که تعداد آن ها 132 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft 365: Manage Governance and Compliance
Cybersecurity with Cloud Computing
CSSLP Cert Prep: 3 Secure Software Design
CIPP/US Cert Prep: 5 State Privacy Laws
CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design Audio Review
IT Security Foundations: Network Security
CSSLP Cert Prep: 2 Secure Software Requirements
CIPP/US Cert Prep: 4 Workplace Privacy
CIPP/US Cert Prep: The Basics
CIPP/US Cert Prep: 3 Government and Court Access to Information
CIPP/US Cert Prep: 2 Private Sector Privacy
CIPP/US Cert Prep: 1 U.S. Privacy Environment
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 5 Data at Rest, App Security, and Key Vault
Privacy by Design: Data Classification
Privacy by Design: Data Sharing
Soft Skills for Information Security Professionals
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 4 Policy and Data Infrastructure
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 7 Compliance and Assessment
Risk Management for IT and Cybersecurity Managers
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 3 Manage Security Operations
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 5 Security Operations and Monitoring
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 6 Incident Response
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: The Basics
DevSecOps: Tips for Success
CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 4 Software and Systems Security
Cybersecurity at Work
Cybersecurity Foundations
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 3 Identity and Access Management
Ethical Hacking: Cloud Computing
CSSLP Cert Prep: 1 Secure Software Concepts
Threat Modeling: Repudiation in Depth
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance Audio Review
Learning AI for Security
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 2 Implement Platform Protection
CompTIA CySA+ (CS0-002) Cert Prep: 2 Vulnerability Management
CySA+ (CS0-002) Cert Prep 1: Threat Management
Introduction to Quantum Cryptography
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 2: Files and Applications, Networking, and Security
DevSecOps: Burning Questions
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 1 Manage Identity and Access
Security Awareness: Social Engineering
Ethical Hacking: Cryptography
CCSP Cert Prep: The Basics
Learning Secure Payments and PCI
CCSP Cert Prep: 6 Legal, Risk, and Compliance
Creating a Security Awareness Program
CCSP Cert Prep: 5 Cloud Security Operations
IT Security Foundations: Core Concepts
Implementing a Privacy, Risk, and Assurance Program
Android App Penetration Testing
OWASP Top 10: #9 Components with Known Vulnerabilities and #10 Insufficient Logging and Monitoring
OWASP Top 10: #7 XSS and #8 Insecure Deserialization
CCSP Cert Prep: 4 Cloud Application Security
Ethical Hacking: Vulnerability Analysis
DevSecOps: Continuous Application Security
Ethical Hacking: Hacking Web Servers and Web Applications
CCSP Cert Prep: 3 Cloud Platform and Infrastructure Security
Operating System Forensics
Web Security: User Authentication and Access Control
Ethical Hacking: The Complete Malware Analysis Process
Firewall Administration Essential Training
Learning Cyber Incident Response and Digital Forensics
Offline Application Security Testing Essential Training
Juniper Security Policies Fundamentals
Online Application Security Testing Essential Training
Ethical Hacking: Hacking IoT Devices
Ethical Hacking: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Incident Response Planning
The Cybersecurity Threat Landscape
CCSP Cert Prep: 2 Cloud Data Security
CCSP Cert Prep: 1 Cloud Concepts, Architecture, and Design
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 10: Printers
CompTIA A+ (220-1002): Cert Prep 8 Security and Organization
IT Security Foundations: Operating System Security
Learning Tor and the Dark Web
Learning Supply Chain Cybersecurity
OWASP Top 10: #3 Sensitive Data Exposure and #4 External Entities (XXE)
OWASP Top 10: #5 Broken Access Control and #6 Security Misconfiguration
Programming Foundations: Web Security
Managing App Secrets in .NET Core
Cloud Security Considerations for the Healthcare Industry
Cybersecurity for IT Professionals
Wireshark: Packet Loss and Recovery
Network Forensics
Ethical Hacking: Denial of Service
Threat Modeling: Spoofing In Depth
Ethical Hacking: Introduction to Ethical Hacking
Learning SSL/TLS
Learning Computer Forensics
CISM Cert Prep: The Basics
Security Testing Essential Training
Transitioning to a Career in Cybersecurity
Securing Cryptocurrencies
Wireshark: VoIP
Learning Mobile Device Security
Learning Threat Modeling for Security Professionals
Penetration Testing: Advanced Tunneling and Exfiltration
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 3 Select Your Attacks
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 4 Select Your Attacks (II)
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 5 Selecting Pen Testing Tools
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 6 Using Scripting in Pen Testing
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 7 Reporting and Communication
CISM Cert Prep: 4 Information Security Incident Management
Learning Vulnerability Management
CASP+ Cert Prep: 5 Research, Development and Collaboration
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 2 Survey the Target
Penetration Testing: Advanced Enumeration
CISM Cert Prep: 3 Information Security Program Development and Management
Wireshark: Advanced Tools and Techniques
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 1 Planning and Scoping
CASP+ Cert Prep: 4 Technical Integration of Enterprise Security
CISM Cert Prep: 2 Information Risk Management
Learning Security Frameworks
SSCP Cert Prep: The Basics
Inside the Breach
Kali Linux on Windows 10 First Look
CISM Cert Prep: 1 Information Security Governance
Security Tips Weekly
Python Network Programmability: Scaling Scripts
Security Testing: Nmap Security Scanning
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Windows 10 in the Enterprise
CASP+ Cert Prep: The Basics
Wireshark: Functionality
Cybersecurity for Executives
Microsoft Office 365: Advanced Threat Protection
Building a Security Awareness Program: Phishing Simulations
CISA Cert Prep: 5 Information Asset Protection for IS Auditors
Wireshark Essential Training
CySA+ Cert Prep: The Basics
CASP+ Cert Prep: 3 Enterprise Security Operations
CASP+ Cert Prep: 2 Enterprise Security Architecture
CISA Cert Prep: The Basics
Penetration Testing: Advanced Web Testing
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 7 Content and Endpoint Security
CySA+ Cert Prep: 6 Security Tools and Practices
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 6 Intrusion Prevention
Cybersecurity for Small and Medium Businesses: Essential Training
CISSP Cert Prep: The Basics
Ethereum: Building Blockchain Decentralized Apps (DApps)
SSCP Cert Prep: 6 Networks and Communications Security
SSCP Cert Prep: 7 Systems and Application Security
CISA Cert Prep: 4 IT Operations, Maintenance, and Service Delivery for IS Auditors
Symmetric Cryptography Essential Training
Learning Cloud Computing: Cloud Security
Microsoft Azure: Security Concepts
Linux Security and Hardening Essential Training
CySA+ Cert Prep: 5 Identity and Access Management
OWASP Top 10: #1 Injection and #2 Broken Authentication
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 5 Cisco Firewall Technologies
CySA+ Cert Prep: 4 Security Governance
AWS for Architects: Advanced Security
Microsoft 365: Achieving GDPR Compliance
CySA+ Cert Prep: 3 Cyber Incident Response
CISA Cert Prep: 3 Information Technology Life Cycle for IS Auditors
CISSP Cert Prep: 8 Software Development Security
CISSP Cert Prep: 6 Security Assessment and Testing
CISSP Cert Prep: 7 Security Operations
Penetration Testing: Advanced Kali Linux
CySA+ Cert Prep: 2 Vulnerability Management
CASP Cert Prep: 1 Risk Management
CISSP Cert Prep: 4 Communication and Network Security
CISSP Cert Prep: 5 Identity and Access Management
SSCP Cert Prep: 5 Cryptography
CySA+ Cert Prep: 1 Threat Management
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 4 Secure Routing and Switching
CISSP Cert Prep: 3 Security Architecture and Engineering
CISSP Cert Prep: 1 Security and Risk Management
CISSP Cert Prep: 2 Asset Security
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Enterprise Infrastructure
Learning the OWASP Top 10
Cert Prep: CompTIA Security+ Exam (SY0-501): The Basics
CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 6 Cryptography
SSCP Cert Prep: 4 Incident Response and Recovery
Learning Ransomware Countermeasures
CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: 2 Security
Wireshark: Malware and Forensics
CISA Cert Prep: 2 Information Technology Governance and Management for IS Auditors
Microsoft Cybersecurity Stack: Advanced Identity and Endpoint Protection
IT Security: Key Policies and Resources
Amazon Web Services: Data Security
GDPR Compliance: Essential Training
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Enterprise Information
SSCP Cert Prep: 3 Risk Identification, Monitoring, and Analysis
DevOps Foundations: DevSecOps
SSCP Cert Prep: 2 Security Operations and Administration
SSCP Cert Prep: 1 Access Controls
CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 5 Risk Management
Blockchain: Beyond the Basics
Ransomware: Practical Reverse Engineering
CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 1 Threats, Attacks, and Vulnerabilities
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 3 VPN
Cybersecurity Awareness: Identifying Personally Identifiable Information
Cybersecurity Awareness: Security for Cloud Services
Cybersecurity Awareness: Cybersecurity While Traveling
Cybersecurity Awareness: The Internet of Things (IoT)
Cybersecurity Awareness: Building Your Cybersecurity Vocabulary
Cybersecurity Awareness: Breaking Down Cloud Security
Cybersecurity Awareness: Safer Digital Communications
Cybersecurity Awareness: Electronic Commerce Security
Cybersecurity Awareness: Pairing Physical and Digital Security
CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 4 Identity and Access Management
Penetration Testing Essential Training
CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 3 Architecture and Design
Help Desk Handbook for End Users: Mobile, Networking, Security, and Troubleshooting
CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 2 Technologies and Tools
Cybersecurity Awareness: Malware Explained
Understanding & Prioritizing Data Privacy
Cybersecurity Awareness: Phishing and Whaling
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 2 Secure Access
Cybersecurity Awareness: Backing Up Your Data
Cybersecurity Awareness: Mobile Device Security
Cybersecurity Awareness: Digital Data Protection
CISA Cert Prep: 1 Auditing Information Systems for IS Auditors
Securing the IoT: Privacy
Securing the IoT: Secure Architectures
Microsoft Cybersecurity Stack: Identity and Endpoint Protection Basics
Microsoft Azure: Secure Resources
Cybersecurity Awareness: Security by Geolocation
Cybersecurity Awareness: The Importance of Identity Protection
Securing Android Apps
Malware: Defense and Response
Cybersecurity Awareness: Social Networking at Work
Cybersecurity Awareness: Security Overview
Cybersecurity Awareness: Social Engineering
Securing the IoT: Designing and Testing
Cybersecurity Analyst+ (CS0-001) Cert Prep: First Look
CISSP Cert Prep: The Basics (2015)
Firewall Administration Essential Training
Learning System Center 2016 Endpoint Protection
CISSP Cert Prep: 8 Software Development Security (2015)
Browsing the Web Securely
Securing the IoT: Introduction
Performing a Technical Security Audit and Assessment
CISSP Cert Prep: 7 Security Operations (2015)
CISSP Cert Prep: 6 Security Assessment and Testing (2015)
Ethical Hacking: Perimeter Defenses
Implementing an Information Security Program
Ethical Hacking: Exploits
CISSP Cert Prep: 5 Identity and Access Management (2015)
Amazon Web Services: Enterprise Security
Ethical Hacking: Website and Web Application Testing
CISSP Cert Prep: 4 Communication and Network Security (2015)
Ethical Hacking: Mobile Devices and Platforms
Ethical Hacking: Trojans and Backdoors
Ethical Hacking: Penetration Testing
CISSP Cert Prep: 3 Security Engineering (2015)
Learning Cloud Computing: Cloud Security
Open Data: Unleashing Hidden Value
Ethical Hacking: Wireless Networks
CISSP Cert Prep: 2 Asset Security (2015)
Ethical Hacking: Sniffers
IT Security Careers and Certifications: First Steps
CISSP Cert Prep: 1 Security and Risk Management (2015)
Ethical Hacking: Session Hijacking
Learning Data Governance
Ethical Hacking: Social Engineering
Ethical Hacking: Enumeration
Insights from a Cybersecurity Professional
Microsoft Azure: Security Concepts
CompTIA A+ (220-902) Cert Prep: 6 Securing Computers
Ethical Hacking: Scanning Networks
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Cryptography
CompTIA Security+ Cert Prep (SY0-401): The Basics
Windows 10: Security
Ethical Hacking: Denial of Service
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Compliance and Operational Security
Ethical Hacking: Footprinting and Reconnaissance
Ethical Hacking: Overview
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Application Data and Host Security
Learning Kali Linux
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Network Security
Learning Mobile Device Security
Learning Computer Security Investigation and Response
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Access Control and Identity Management
IT Security Foundations: Network Security
Windows 10 for IT Pros
IT Security Foundations: Operating System Security
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Threats and Vulnerabilities
Cybersecurity Foundations
IT Security Foundations: Core Concepts
Learning Cryptography and Network Security
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 1 Understanding Networks
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 5 Advanced IP Networking
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 2 The Physical Network
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 3 The World of TCP/IP
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 4 Making TCP/IP Work
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 6 Beyond the Typical Network
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 7 Managing the Network
Cybersecurity with Cloud Computing
Troubleshooting Your Network with Wireshark
PHP: Creating Secure Websites
Programming Foundations: Web Security
Windows 8: Networking and Security