آموزش های مرتبط با Customer Experience

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Customer Experience است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Marketing: Customer Segmentation
Lead Generation Foundations
How Marketers Collect and Use Your Data
Neil Blumenthal on Branding
Social Media Marketing: Managing Online Customer Reviews