آموزش های مرتبط با Customer Experience

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Customer Experience است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Lead Generation Foundations
How Marketers Collect and Use Your Data
Neil Blumenthal on Branding
Social Media Marketing: Managing Online Customer Reviews