آموزش های مرتبط با Presenter

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Presenter است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Adobe Presenter 10
Learning Articulate Studio '13