آموزش های مرتبط با Flickr

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Flickr است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Flickr Mobile: Photo Sharing
Flickr: Sharing Photos