آموزش های مرتبط با Analytics

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Analytics است که تعداد آن ها 28 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Google Data Studio for Marketers
Marketing: Customer Segmentation
Business Analytics: Marketing Data
Introduction to Business Analytics
Business Analytics: Sales Data
Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs
Advanced Google Analytics
Advanced SEO: Search Factors
Lead Generation Foundations
Data Visualization for Marketers
OMCA™ Certification for Online Marketing Associate Test Prep
Google Analytics Essential Training
Learning Web Analytics
Agile Marketing Foundations
Advanced Google Analytics 2017
AdWords and Analytics: Remarketing
Google Analytics: Spam Proofing
Google Analytics Essential Training
Introduction to Attribution and Mix Modeling
Advanced SEO: Search Factors
Calculating Gross Profit with Google Analytics
Marketing Analytics: Presenting Digital Marketing Data
Marketing Analytics: Segmentation and Testing
Affiliate Marketing: Advertising
Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs
Google+ for Business
Writing Ad Copy
Online Marketing Foundations: Digital Marketing Research
Advanced Google Analytics
Learning Google Analytics Premium
Adobe Social Essential Training
Content Marketing: Staying Relevant
Marketing Foundations: Customer Segmentation
Lead Generation Foundations
Marketing Foundations: Market Research
Google Tag Manager (V2) Essential Training
Online Marketing Foundations
Learning Conversion Rate Optimization
Learning Adobe Reports and Analytics
Learning Web Analytics (2013)